cz / en /ru /de /es /pl /pt /fr
 

Souhlas a pravidla zpracování Vašich osobních údajů ze stránky www.mooveez.com / www.mooveezprofirmy.cz

(dále také jen „Souhlas“) 

Co je osobní údaj

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také jen „Vy“ nebo „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat.

Komu je souhlas udělován

MOOVEEZ company a.s., se sídlem U Golfu 144, 109 00 Praha 10, Horní Měcholupy, IČ 06488684, DIČ CZ06488648, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp.zn. B22873 (dále jen „MOOVEEZ company“) pro účely plného užití webových stránek MOOVEEZ company www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz.  MOOVEEZ company prohlašuje, že osobní údaje považuje za důvěrné a nakládá s nimi vždy v souladu s právními předpisy, vede evidenci zpracování a zajišťuje jejich bezpečnost.

MOOVEEZ company je správcem osobních údajů a zásadně také zpracovatelem.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů podle tohodo dokumentu je zásadně souhlas subjektu údajů, resp. plnění právních povinností MOOVEEZ company s ohledem na platné zákony.

Při zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu se MOOVEEZ company řídí tímto Souhlasem a dále právními předpisy tak, jak jsou uvedeny v tomto Souhlasu. 

Osobní údaje přitom budete buď sami zadávat, nebo budou automaticky generovány technickými prostředky na základě Vašeho užívání stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz. 

Tento Souhlas obsahuje ustanovení o tom: 

- jakými právními předpisy se Souhlas řídí
- které osobní údaje jsou MOOVEEZ company  zpracovávány na základě Souhlasu,
- k čemu jsou tyto osobní údaje užívány,
- jak jsou zpracovávány,
- kdo s nimi nakládá,
- a jak a kdy můžete osobní údaje měnit, k nim přistupovat, požadovat jejich přenesení, jejich výmaz (tj.“zapomenutí“), a to ze strany MOOVEEZ company  a kteréhokoli subjektu, kterému by je MOOVEEZ company předala. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je souhlas výslovný, kdy není možné tento souhlas udělit, aniž byste se seznámil(a) s textem Souhlasu údajů a v něm popsaném zpracování osobních údajů. 

Aplikované právní předpisy 

Ke zpracování osobních údajů MOOVEEZ company postupuje a bude postupovat dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  ES 95/46/ES (dále také jen „Nařízení“) a zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění  (resp. právního předpisu, který jej s ohledem na přímou aplikaci Nařízení v českém právu od 25.5.2018 nahradí, dále také jen „Zákon“), resp. dalších závazných právních předpisů. Právní předpisy mají v případě rozporu přednost před Souhlasem. 

Zpracovávané osobní údaje

Podle tohoto Souhlasu se sbírají tyto osobní údaje:
- e-mailová adresa pro zasílání elektronického newsletteru MOOVEEZ company
- evidence dat a e-mailové adresy zaslání jednotlivých elektronických newsletterů
- e-mailová adresa a IP adresa v případě vyplnění kontaktního formuláře
- evidence odpovědi na kontakt kontaktního formuláře
- cookies spojené s užíváním stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz. 

Účel zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracovávané podle tohoto Souhlasu jsou umožňují zejména marketingové aktivity MOOVEEZ company ve formě newsletteru a komunikaci s návštěvníky a uživateli stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz, a to přijímání jejich dotazů a komentářů a odpovědi na tato sdělení. Vedle toho dochází na stránkách www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz k užívání cookies. 

Osobní údaje nikdy nebudeme na základě tohoto Souhlasu zpracovávat pro jiné účely, než účely výslovně uvedené v tomto Souhlasu. 

Práva s ohledem na neprověřování totožnosti

S ohledem na to, že osobní údaje zpracovávané MOOVEEZ company podle tohoto Souhlasu  nevyžadují prověření vaší totožnosti, není MOOVEEZ company oprávněna vyžadovat další informace pro  ověření Vaší identifikace. 

Nestanoví-li povinně jinak Zákon nebo Nařízení, s ohledem na to nejsou pro osobní údaje použitelná plně některá ustanovení o Vašich právech z Nařízení, jako je právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. 

MOOVEEZ company Vám bude přesto do míry, do jaké to bude možné, taková práva poskytovat. 

Přehled základních práv s ohledem na osobní údaje

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva:

a. právo kdykoli odvolat souhlas udělený podle tohoto dokumentu;
b. právo vámi zadané nebo nesprávné osobní údaje změnit, tj. opravit či doplnit (s ohledem na e-mailovou adresu a další kontaktní údaje);
c. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů;
d. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování;
e. právo požadovat přenesení osobních údajů, kdy se toto s ohledem na osobní údaje týká zásadně e-mailové adresy;
f. právo na přístup k osobním údajům;
g. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;
h. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“);
i. další práva stanovená v právních předpisech povinně správcům a zpracovatelům.

Pro předejití pochyb se uvádí, že tato výše uvedená práva máte u osobních údajů, kde by byla zjišťována Vaše identita, resp. u jiných osobních údajů, pokud tak stanoví Nařízení nebo Zákon pro takové ostatní osobní údaje a jinak dle rozhodnutí MOOVEEZ company tak, jak to bude technicky možné.

Odvolání souhlasu se Souhlasem:

Vždy máte možnost na adrese grpd@mooveez.com odvolat Váš souhlas s tímto Souhlasem. MOOVEEZ company  toto zaznamená bezodkladně, a to nejpozději druhý pracovní den po obdržení odvolání  do své e-mailové schránky a nebude Vám zejména zasílat svůj newsletter. 

V takovém případě Vám do případného udělení dalšího udělení souhlasu a zopakování dotazu nebude prosím zaslána případná odpověď na dosud nezodpovězené dotazy. 

MOOVEEZ company  upozorňuje, že odvoláním souhlasu nedojde automaticky k výmazu osobních údajů za období před doručením souhlasu MOOVEEZ company. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze Souhlasu tak, jak byl dán a využit před odvoláním Vašeho souhlasu s ním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které MOOVEEZ company  zpracovává na základě případného jiného právního základu, než je souhlas, jako je zpracování nutné pro splnění smlouvy nebo právní povinnosti MOOVEEZ company či z jiných důvodů tak, jak jsou stanoveny v příslušných platných právních předpisech.

Změna, oprava  a doplnění osobních údajů

Vámi zadávané osobní údaje jsou měnitelné kdykoli, a to prostřednictvím gdpr@mooveez.com. . 

Právo na omezení zpracování osobních údajů

MOOVEEZ company  respektuje s ohledem na osobní údaje Vaše oprávnění podat žádost o omezení zpracování osobních údajů a svou povinnost takové žádosti v právem stanovených případech vyhovět. V případě takového omezení je možné, že bude omezena nebo elimininována komunikace s Vámi prostřednictvím e-mailu a webových stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz.

Takovou žádost prosím zasílejte na gdpr@mooveez.com. 

Vznesení námitek a stížností

Máte právo vznést  námitku nebo stížnost proti zpracování v případech, kdy to určuje Nařízení, Zákon nebo jiný právní předpis a MOOVEEZ company je povinna na ni reagovat a v případě jakéhokoli zjištění porušení povinností okamžitě zjedná nápravu stavu. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů v Praze. 

Právo na přenesení osobních údajů 

Osobní údaje zpracovávané na základě tohoto Souhlasu jsou limitované tak, jak je zde popsáno.

V případech, kdy tak určuje s ohledem na dané osobní údaje Nařízení nebo Zákon, máte právo na přenesení osobních údajů, tj. poskytnutí Vašich osobních údajů a možnost jejich předání subjektu, kterému jej budete chtít předat. 

Přenositelnost osobních údaj bude výhledově ze strany MOOVEEZ company zajištěna přístupem do rozhraní, z nejž budete schopni příslušné osobní údaje stáhnout, a to ve standardním, strojově čitelném formátu. Bezprostředně po vydání 1. verze tohoto Souhlasu ke dni 25.5.2018 bude případné přenesení osobní zajištěno jejich zasláním Vám, a to včetně e-mailové adresy a kopie komunikace z webového formuláře na adresu tam uvedenou. 

Přenositelnost osobních údajů nepodléhá úhradě pro MOOVEEZ company. Pokud by k přenesení osobních údajů bylo třeba ověřit Vaši totožnost, takové přenesení bude realizováno, jen pokud to umožní právní předpisy. 

Právo na přístup k osobním údajům 

MOOVEEZ company Vám na žádost zašle informaci o tom, jaké osobní údaje jsou sbírány, a to na e-mailovou adresu, ze které byl vznesen dotaz, resp. na niž je zasílán newsletter. 

Ochrana osobních údajů před zneužitím 

MOOVEEZ company  zajišťuje technickými prostředky Údaje proti zneužití ze strany třetích osob. MOOVEEZ company technické řešení zabezpečení kontroluje, optimalizuje, a v případě podezření z porušení zabezpečení, nebo v případě prokázání porušení zabezpečení, informuje příslušné orgány a / nebo i vás dle svých právních povinností. Prosíme vás, abyste si vámi zadané osobní údaje, jako je jméno nebo heslo pečlivě chránili, stejně jako užívaly vhodnou a zabezpečenou e-mailovou schránku. 

Údaje jsou mj. chráněny firewallem - Osobní údaje jsou ukládány na serverech amazon, serverech provozovaných skupinou Google Inc., a dále na serveru Banys.  

Podezření ze zneužití osobních údajů 

Pokud máte podezření, že došlo nebo by mohlo dojít ke zneužití vašich osobních údajů, prosíme kontaktujte MOOVEEZ company na e-mailové adrese gdpr@mooveez.com nebo na kontaktním formuláři na stránkách www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz

Pokud MOOVEEZ company bude mít podezření, že došlo k narušení zabezpečení osobních údajů, bude Vás a dozorový orgán o tom v případech stanovených Nařízením a / nebo Zákonem informovat.

Zapomenutí

Na adrese gdpr@mooveez.com máte možnost požádat o výmaz a  zapomenutí osobních údajů, kdy dojde bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti MOOVEEZ company k výmazu osobních údajů v rozsahu stanoveném Nařízením a / nebo Zákonem. Následky jsou prosím popsány v tomto Souhlasu.

Doba uchovávání osobních údajů 

MOOVEEZ company osobní údaje uchovává shromážděné a zpracovávané po dobu zasílání newsletteru, resp. v případě užívání stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz do odvolání souhlasu s tímto Souhlasem (vyjma případů, kdy právní přepis s ohledem na archivaci vyžaduje delší dobu archivace).

Sdělování osobních údajů třetím stranám 

Osobní údaje nejsou shromažďovány za účelem jejich předání pro zasílání informativních nebo jiných sdělení třetích osob. 

Kdo bude mít přístup k osobním  údajům 

K osobním údajům bude mít přístup MOOVEEZ company, a to osoby, které jsou potřebné k nakládání s osobními údaji, zejména technici. 

Dále mohou mít  k osobním údajům přístup jako zpracovatelé externí technici, kdy tito zajišťují provoz určité technické služby, opravu serverů a zabezpečení uložení osobních údajů a dalších informací, stejně jako případné veřejnoprávní orgány na základě právního nároku na přístup k takovým osobním údajům, právní zástupce v případě sporu a určení, resp. obhajoby našich nároků.

Cookies

V rámci webových stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz používá MOOVEEZ company malé textové soubory nazývané cookies.

Jde o krátké údaje, které jsou ukládány do zařízení, z nejž navštěvujete webové stránky. Nedochází přitom k načítání Vašich osobních údajů nebo propojení s nimi.

Souhlas s použitím cookies není podmínkou pro návštěvu stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz.  Cookies jsou ukládány v elektronickém zařízení na dobu, která se liší. Buď jde o session cookies, ukládané po dobu pobytu na dané stránce, a jsou odstraněny po vyplutí webového prohlížeče. Cookies jiného typu, persistent cookies, jsou v elektronickém zařízení uloženy i po vypnutí prohlížeče, a to do určeného data nebo mechanického smazání Vámi. Tyto cookies budou do té doby načteny při připojení do webového prohlížeče. 

O souhlas s užíváním cookies budete žádáni při každé návštěvě stránek www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz a pokud jej nevyjádříte, nebudou užívány. 

Cookies užívané na stránkách www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz jsou užívány pro ulehčení funkčnosti webových stránek, kdy tyto jsou uloženy po dobu 30 dní. 

Cookies pro rozlišení mezi uživatelem, který je z daného zařízení na stránce poprvé, nebo opakovaně, kdy tyto jsou uloženy po dobu 60 dní.

Cookies pro evidenci délky pobytu na stránce www.mooveez.com a/nebo www.mooveezprofirmy.cz, které jsou uchovávány po dobu 30 dní. 

Cookies jsou spravovány tímto subjektem: Google, Facebook, Sklik.

Dovolujeme si upozornit, že používání cookies můžete obecně zakázat v nastavení webového prohlížeče.  

Kontaktní údaje 

V případě potřeby včetně nejasností ohledně osobních údajů a Souhlasu kontaktujte prosím MOOVEEZ company na e-mailu gdpr@mooveez.com, resp. prostřednictvím kontaktního formuláře v aplikaci MOOVEEZ.

V Praze dne 25.5.2018

MOOVEEZ company a.s.

Welcome to Mooveez
please choose your language