Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat naše služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie. Další informace
cz / en /ru /de /es /pl /pt /fr
 

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY, KTERÉ OBSAHUJÍ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Mooveez.

 

1. Úvodní ustanovení
1.1. Používání aplikace Mooveez, předplatné služeb a nákup výukových materiálů s filmy se řídí těmito Smluvními podmínkami uzavřenými po vašem odsouhlasení mezi vámi (“vy” nebo “Uživatel”) a společností MOOVEEZ company a.s. (dále jen „MOOVEEZ company“).
1.2. Předmětem podmínek této právně závazné smlouvy je používání aplikace Mooveez a služeb poskytnutých v rámci této aplikace MOOVEEZ company (v tomto dokumentu společně označovaných jako „Služby“), včetně přístupu k obsahu aplikace.

2. Odsouhlasení Smluvních podmínek
2.1. Odsouhlasením Smluvních podmínek Uživatel potvrzuje, že je seznámen s Podmínkami, že se všemi jejich ustanoveními souhlasí.
2.2. Abyste mohli Služby používat, musíte nejprve souhlasit se Smluvními podmínkami.
2.3. Souhlas se Smluvními podmínkami vyjádříte tím, že se v aplikaci zaregistrujete.

3. Jazyk Smluvních podmínek
3.1. Pokud vám společnost MOOVEEZ company poskytla mimo anglické jazykové verze Smluvních podmínek také verzi Smluvních podmínek v jiném jazyce, pak souhlasíte s tím, že tato jiná jazyková verze je poskytnuta pouze pro vaši potřebu, a že váš vztah se společností MOOVEEZ company se bude řídit zněním Smluvních podmínek v anglickém jazyce.
3.2. Existuje-li jakýkoli rozpor mezi tím, co říká anglická jazyková verze Smluvních podmínek, a tím, co je uvedeno v jiné jazykové verzi mimo češtiny, má přednost znění Smluvních podmínek v anglickém jazyce.
3.3. Výjimkou z pravidel uvedených v čl. 3.1 a 3.2 je česká jazyková verze, kde v případě rozporu mezi českou jazykovou verzí Smluvních podmínek poskytnutých ze strany MOOVEEZ company a jakoukoli jinou jazykovou verzí má přednost česká jazyková verze.

4. Poskytování Služeb ze strany společnosti MOOVEEZ company
4.1. Hlavním účelem Služeb společnosti MOOVEEZ company je usnadnění výuky cizího jazyka, zlepšení porozumění a pochopení kontextu, zapamatování nových slov a frází, pochopení a procvičení gramatických pravidel cizího jazyka.
4.2. Společnost MOOVEEZ company neustále inovuje aplikaci Mooveez a funkce s ní spojené, tak aby svým uživatelům poskytovala co nejlepší služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služeb, které společnost MOOVEEZ company poskytuje, se může v souladu s čl. 15 těchto Smluvních podmínek tyto Smluvní podmínky aktualizovat pro zlepšení poskytovaných Služeb.
4.3. MOOVEEZ company si vyhrazuje právo dočasně službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby aplikace a to v případě nutnosti bez předchozího upozornění uživatelů.
4.4. MOOVEEZ company není odpovědná za škody, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb uvedených v odstavci výše.
4.5. MOOVEEZ company neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služby, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny).

 

5. Používání Služeb ze strany uživatele
5.1. Zavazujete se, že budete využívat Služby pouze pro účely povolené (a) Smluvními podmínkami a (b) příslušnými zákony, nařízeními nebo obecně přijímanými pravidly.
5.2. Souhlasíte s tím, že máte právo používat aplikaci Mooveez pouze pro svoji osobní potřebu jazykové výuky.
5.3. Souhlasíte s tím, že Služby ani její části z žádného důvodu nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, distribuovat, měnit, nebo prodávat.
5.4. Souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní za jakékoli porušení vašich povinností vyplývajících ze Smluvních podmínek a za následky takového porušení.
5.5. MOOVEEZ company oznamuje, že všechna díla dostupná v aplikaci Mooveez obsahují bezpečnostní systém proti nedovolenému použití děl.
5.6. MOOVEEZ company oznamuje, že díla dostupná v aplikaci Mooveez /tj. obsah/ mohou podléhat autorským právům třetích stran a v případě porušení Vašich povinností podle těchto Smluvních podmínek budeteodpovědní za porušení takových práv třetích stran a jeho následky.

6. Ochrana soukromí a osobní údaje
6.1. Osobní údaje jsou údaje, pomocí kterých lze identifikovat nebo kontaktovat konkrétní osobu a MOOVEEZ company je užívá v minimální možné míře.
6.2. MOOVEEZ company může  osobní údaje, které jste sdělili MOOVEEZ company, přímo nebo prostřednictvím poskytovatele elektronické aplikace, přes niž Mooveez užíváte, používat spolu s takovým poskytovatelem elektronické aplikace za účelem poskytování a zlepšování produktů, služeb, obsahu a propagace je může rovněž kombinovat s dalšími informacemi.
6.3. Osobní údaje, které po vás budeme požadovat, nám nejste povinni poskytnout. Pokud tak ale neučiníte, nebudeme moci Vám poskytnout své produkty nebo služby ani odpovědět na případné dotazy.
6.4. Společnost MOOVEEZ company používá na ukládání vašich osobních údajů počítačové systémy, k nimž je omezen přístup a které jsou umístěny v zařízeních, jež používají fyzická bezpečnostní opatření.
6.5. Souhlas s užitím svých osobních údajů ze strany MOOVEEZ company můžete kdykoli odvolat, resp. své údaje změnit, a to emailem na e-mailovou adresu společnosti MOOVEEZ company info@mooveez.com, odvoláním souhlasu s užitím osobních údajů může MOOVEEZ company ukončit Vaše užití Služeb, a to bez dalšího.

7. Jak vaše osobní údaje používáme
7.1. Díky shromážděným osobním údajům vám můžeme zasílat nejnovější oznámení týkající se Služeb MOOVEEZ company, aktualizací softwaru a chystaných událostí. Pokud si nepřejete být  uvedeni na seznamu kontaktů, kterým jsou informace zasílány, můžete se z něj odhlásit. Zrušit odběr můžete z jakéhokoli oznámení, které jste již obdrželi.
7.2. Shromažďovat a ukládat můžeme rovněž údaje o tom, jakým způsobem využíváte naše služby, například informací o vašem zvládnutém studiu cizího jazyka. Tyto informace můžeme používat ke zkvalitňování výukových služeb.

8. Předávání údajů třetím stranám
8.1. Osobní údaje bude MOOVEEZ company sdílet pouze za účelem poskytování nebo zlepšování produktů, služeb a propagace vlastních produktů. Nebude je třetím stranám poskytovat k marketingovým účelům. MOOVEEZ company je oprávněna ke zpracování údajů předat osobní údaje třetí straně, kdy taková třetí strana je povinna postupovat podle těchto Smluvních podmínek a zákona.
8.2. MOOVEEZ company může být nucena vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud to vyžadují zákony, soudní řízení, soudní spory nebo státní či vládní orgány země vašeho trvalého pobytu nebo jiné země.
8.3. Vaše osobní údaje můžeme rovněž zpřístupnit, pokud to dle našeho uvážení bude nutné nebo vhodné pro zachování bezpečnosti státu, dodržení zákona nebo s ohledem na jiné záležitosti ve veřejném zájmu.
8.4. Vaše údaje dále můžeme zpřístupnit, pokud to dle našeho uvážení bude nutné k prosazení dodržování našich obchodních podmínek nebo zabezpečení naší obchodní činnosti či uživatelů. V případě reorganizace, fúze či prodeje můžeme veškeré shromážděné osobní údaje předat příslušné třetí straně, která je bude používat ke stejným účelům jako MOOVEEZ company.

9. Obsah ve Službách
9.1. Berete na vědomí, že za všechny informace (písemný text, hudba, zvuky, fotografie, videa nebo jiné obrázky), k nimž můžete mít přístup v rámci Služeb či jejich používání, je plně odpovědná osoba, od níž tento obsah pochází. Všechny tyto informace jsou dále v textu označovány jako „Obsah“.
9.2. Mějte na paměti, že Obsah, který je vám prezentován jako součást Služeb, je chráněn právy k duševnímu vlastnictví a je ve vlastnictví obchodních partnerů, kteří tento Obsah poskytli MOOVEEZ company. Tento Obsah nesmíte upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit ani z něj vytvářet odvozená díla (ať už z celku nebo jeho části).
9.3. Berete na vědomí, že používáním Služeb můžete být vystaveni Obsahu, který pro vás může být urážlivý, nemravný nebo nežádoucí, a že v tomto ohledu Služby používáte na vlastní nebezpečí.

10. Licence poskytnutá společností MOOVEEZ company
10.1. Pro dobu užití svých služeb vám MOOVEEZ company uděluje osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru (dále v textu označován jako „Software“), který MOOVEEZ company poskytuje jako součást Služeb. Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat Služby a využívat jejich přínosy způsobem povoleným ve Smluvních podmínkách.
10.2. S ohledem na výše uvedené ustanovení nesmíte kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, provádět zpětnou analýzu, dekompilovat ani se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód ze Softwaru nebo jeho části.
10.3. Služby mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky nebo obsah či zdroje. MOOVEEZ company nemusí mít kontrolu nad jakýmikoli webovými stránkami nebo zdroji, které jsou poskytovány společnostmi nebo osobami jinými než je společnost MOOVEEZ company.

11. Využívání aplikace Mooveez na více zařízeních - registrace
11.1. Aplikaci Mooveez můžete po registraci využívat na více zařízeních, maximální počet jsou 3 (slovy tři) mobilní zařízení.
11.2. Po vyčerpání tohoto počtu budete vyzváni na odinstalování aplikace Mooveez z jednoho zařízení, tak abyste mohli využívat nového zařízení.
11.3. Protože vámi zakoupený obsah může být datově náročný, můžete využít služby Archivace na cloud. Tento obsah si budete moci kdykoli v budoucnu znovu stáhnout.
11.4. Souhlasíte s tím, že při registraci a používání Služby poskytnete přesné a úplné údaje (dále jen „Registrační údaje“), a zavazujete se aktualizovat své Registrační údaje tak, aby byly přesné a úplné. MOOVEEZ company přitom usiluje o to, aby registrační údaje zásadně neobsahovaly údaje osobní.
11.5. Souhlasíte s tím, že  MOOVEEZ company může uchovávat a používat Registrační údaje, které jí poskytnete, za účelem vedení vašeho Účtu na více zařízeních.

12. Platby a zásady plateb
12.1. Při používání Služeb můžete (v souvislosti s používáním Služeb nebo v jeho důsledku) zakoupit obsah / zboží, které je součástí výukové aplikace Mooveez.  MOOVEEZ company negarantuje délku licenčního oprávnění k takovému obsahu jinou, než jak je definováno v čl. 14.5 těchto Smluvních podmínek.
12.2. Je-li k úhradě transakce použita kreditní nebo debetní platební karta může MOOVEEZ company nebo jí pověřená třetí strana provést předběžnou autorizaci a blokaci částky až do výše objednávky. Zúčtování je prováděno v okamžiku vaší transakce nebo krátce po jejím uskutečnění.
12.3. Souhlasíte s tím, že zaplatíte za veškeré produkty a služby, které zakoupíte prostřednictvím aplikace Mooveez a že MOOVEEZ company může prostřednictvím vašeho způsobu placení účtovat jakékoliv zakoupené produkty a služby a jakékoliv další částky (včetně jakýchkoliv daní), které mohou být splatné na vašem Účtu nebo v souvislosti s ním.
12.4.  Souhlasíte s přijímáním všech faktur v elektronickém formátu, což může zahrnovat i e-mail.
12.5. Celková splatná cena bude zahrnovat cenu produktu plus jakoukoliv příslušnou daň z přidané hodnoty (v účinnosti ke dni stažení nebo ke dni zahájení nebo obnovení předplatného). Používáním aplikace ve vaší zemi určujete tuto zemi jako zemi svého pobytu pro daňové účely.
12.6. Nemůžete zrušit svou objednávku na doručení digitálního obsahu, pokud již bylo toto doručování na vaši žádost zahájeno. Při tomto zahájení jste potvrdili a souhlasili, že ztrácíte právo na zrušení objednávky.
12.7. Výuková aplikace MOOVEEZ umožňuje vyzkoušení služby předplatného ZDARMA, a to po dobu 7 dnů. Pokud během této doby, nejpozději však 24 hodin před jejím uplynutím, předplatné zrušíte, nedojde k odečtení předplatného z vašeho účtu. V posledních 24 hodinách této sedmidenní zkušební doby může dojít ke stržení Předplatného. Toto stržení provádí zprostředkovatel platby a má tuto skutečnost také uvedenou ve svých Obchodních podmínkách. Poskytovatel aplikace MOOVEEZ tuto skutečnost nemůže ovlivnit. Při změně Obchodních podmínek zprostředkovatele platby může dojít ke změně vyzkoušení služby předplatného ZDARMA výukové aplikace MOOVEEZ.


13. Aktualizace softwaru
13.1. Software, který používáte, může čas od času nabízet aktualizace Služeb. Tyto aktualizace jsou určeny ke zlepšení, rozšíření a dalšímu rozvoji Služeb a mohou mít podobu oprav chyb, rozšířených funkcí, nových softwarových modulů a zcela nových verzí. Souhlasíte s tím, že jako součást svého používání Služeb budete tyto aktualizace přijímat.


14. Ukončení vašeho vztahu se společností MOOVEEZ company 
14.1. Platnost těchto Smluvních podmínek potrvá až do ukončení užívání Služeb z vaší strany nebo ze strany MOOVEEZ company, jak je popsáno níže.
14.2. MOOVEEZ company smí kdykoli ukončit svůj právní vztah s vámi, pokud:
14.2.1. jste porušili kterékoli ustanovení Smluvních podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jasně vykazoval úmysl tak učinit, nebo nejste schopni dodržet ustanovení Smluvních podmínek); nebo
14.2.2. partner, se kterým vám MOOVEEZ company nabízela Služby, ukončil svůj vztah s MOOVEEZ company nebo vám Služby přestal nabízet; nebo
14.2.3. MOOVEEZ company přestane poskytovat Služby uživatelům v zemi, ve které bydlíte nebo ze které Službu používáte.
14.3 Uživatel smí ukončit odebírání Služeb a právní vztah s MOOVEEZ company při změně Smluvních podmínek a to oznámením MOOVEEZ company, resp. odinstalováním z posledního z elektronických zařízení, kam aplikaci Mooveez stáhl.
14.4. Ukončením těchto Smluvních podmínek nebudou ovlivněna žádná zákonná práva, povinnosti ani závazky, které jste vy a MOOVEEZ company měli (nebo které jste získali v době, kdy byly Smluvní podmínky v platnosti), nebo které výslovně mají zůstat v platnosti.
14.5. Služby, a to stažení aplikace Mooveez a vstup do ní, resp. Software, jsou poskytovány bezplatně, a ukončením smluvního vztahu s Vámi skončí bez dalšího.


15. Změny Smluvních podmínek
15.1. MOOVEEZ company může Smluvní podmínky čas od času změnit. Po provedení těchto změn  MOOVEEZ company zveřejní nové znění smluvních podmínek na adrese http://www.mooveez.com; případné nové Smluvní podmínky vám budou zpřístupněny v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím


Verze Smluvních podmínek:                        03

Datum poslední aktualizace:                       13.10.2017

Welcome to Mooveez
please choose your language