cz / en /ru /de /es /pl /pt /fr
 

Ogólne warunki handlowe

ZALECAMY ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UMOWY FIRMY MOOVEEZ company a.s., KTÓRE OKREŚLAJĄ ZASADY STOSUNKÓW PRAWNYCH POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ MOOVEEZ company a.s. i KTÓRE ZAWIERAJĄ ISTOTNE OŚWIADCZENIA ORAZ WARUNKI UŻYTKOWANIA APLIKACJI Mooveez, ORAZ ZASADY UŻYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA (zwane dalej „Warunki Umowy“).

1. Przepisy wstępne ą

1.1. Niniejsze Warunki Umowy sporządziła firma MOOVEEZ company a.s., z siedzibą w Republice Czeskiej, Praha 10 - Horní Měcholupy, U Golfu 144, kod poczt. 109 10, REGON (IČ): 06488684, NIP (DIČ): CZ06488648, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, nr wpisu: 22873 (zwana dalej „firma MOOVEEZ company“). Korzystanie z aplikacji Mooveez, której właścicielem i autorem jest firma MOOVEEZ company, subskrypcja usług oraz zakup elektronicznych materiałów edukacyjnych wraz z filmami w ramach aplikacji Mooveez zostały określone w niniejszych Warunkach Umowy, które po wyrażeniu zgody przez użytkownika (zwany dalej „Użytkownik“) zostaną uznane za warunki zawarcia umowy między Użytkownikiem a firmą MOOVEEZ company. 

1.2. Przedmiotem niniejszych, prawnie wiążących Warunków Umowy jest korzystanie z aplikacji Mooveez oraz usług oferowanych jako część tej aplikacji przez firmę MOOVEEZ company (w niniejszym dokumencie określone łącznie jako/zwane łącznie „Usługi”) wraz z dostępem do treści aplikacji Mooveez.  

1.3. Firma MOOVEEZ company świadczy Usługi bezpośrednio, ew. poprzez podmioty pośredniczące – sklepy internetowe lub poprzez rejestrację, którą umożliwiają serwisy społecznościowe. 

Na potrzeby niniejszych Warunków Umowy podmiotami pośredniczącymi są następujące firmy:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
USA

(zwane dalej indywidualnie i łącznie „Podmiot Pośredniczący/Podmioty Pośredniczące“). Umowa zawarta między Użytkownikiem a Podmiotem Pośredniczącym jest autonomiczna, a choć taki stosunek jest warunkiem korzystania z Usług, na byt prawny umowy ze strony MOOVEEZ company nie wpływa korzystanie z Usług przez Użytkownika.

1.4. Użytkownik nie płaci za Usługi bezpośrednio firmie MOOVEEZ company, ale przekazuje je Podmiotowi Pośredniczącemu poprzez podmiot trzeci – dostawcę usług płatniczych – który zawarł umowę z Podmiotem Pośredniczącym i Użytkownikiem; tym samym dostawca usług płatniczych uczestniczy w realizacji płatności za Usługi. Dane osobowe Użytkownika, które zbiera od niego dostawca usług płatniczych i / lub Podmiot Pośredniczący, nie są zasadniczo podawane do wiadomości, udostępniane lub przekazywane firmie MOOVEEZ company. Firmie MOOVEEZ company są przekazywane wyłącznie odpowiednie udziały z opłat Użytkownika, po odliczeniu ustalonego wynagrodzenia dla Podmiotu Pośredniczącego oraz dostawcy usług płatniczych. 

2. Akceptacja Warunków Umowy 

2.1. Aby móc korzystać z Usług, Użytkownik musi najpierw zaakceptować Warunki Umowy. 

2.2. Za akceptację Warunków Umowy przyjmuje się zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji w aplikacji.

2.3. Akceptując niniejsze Warunki Umowy Użytkownik oświadcza, że zapoznał(a) się z niniejszymi Warunkami Umowy oraz  akceptuje wszystkie przedstawione w nich przepisy. Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że na potrzeby niniejszych Warunków Umowy Użytkownikiem jest również osoba, która już korzystała z aplikacji Mooveez lub która zamierza z niej korzystać, ew. rozważa jej używanie.

2.4. Aby zawrzeć umowę miedzy Użytkownikiem a firmą MOOVEEZ company dotyczącą aplikacji Mooveez, Użytkownik musi się zapoznać i zaakceptować Zasady Ochrony Danych Osobowych zawarte w art. 6 niniejszych Warunków Umowy. 

3. Język Warunków Umowy

3.1. Jeśli do angielskiej lub czeskiej wersji niniejszych Warunków Umowy firma MOOVEEZ Company dołączyła dodatkowo wersję w innym języku, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że owa wersja została dołączona wyłącznie dla jego wygody i że jego stosunki będą regulowane przez wersję Warunków Umowy w języku angielskim lub czeskim. 

3.2. W przypadku rozbieżności między wersją angielskojęzyczną niniejszych Warunków Umowy a wersją w języku czeskim, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że za wersję ostateczną uznaje się wersję w języku czeskim. 

4. Świadczenie Usług przez firmę MOOVEEZ company

4.1. Głównym celem Usług świadczonych przez firmę MOOVEEZ Company jest nauka języka obcego za pomocą innowacyjnych i wydajnych metod, doskonalenie znajomości języka oraz rozumienia z kontekstu, pomoc w zapamiętywaniu nowych słów i zwrotów oraz pomoc w zrozumieniu i praktyce gramatyki języka obcego, jak również śledzenie postępów w rozwijaniu swoich umiejętności językowych przez Użytkownika.

4.2. Firma MOOVEEZ Company ciągle udoskonala aplikację Mooveez oraz funkcje z nią powiązane, aby świadczyć Użytkownikom usługi najwyższej jakości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że forma i charakter Usług świadczonych przez firmę MOOVEEZ Company mogą być aktualizowane zgodnie z art. 13 niniejszych Warunków Umowy w celu doskonalenia świadczonych Usług.

4.3. Firma MOOVEEZ Company zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do Usług w celu naprawy, aktualizacji, modyfikacji lub prac konserwacyjnych aplikacji bez uprzedniej zgody Użytkownika, jeśli okaże się to niezbędne.

4.4. Firma MOOVEEZ Company nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika lub jakąkolwiek stronę trzecią związane z awarią lub innym zakłóceniem powyższych Usług.

4.5. Firma MOOVEEZ Company nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub nieprawidłowe świadczenie usług na skutek działania osób trzecich (takich jak operatorzy sieci komórkowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych oraz dostawcy energii elektrycznej).

5. Korzystanie z Usług przez Użytkownika

5.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług w celach dozwolonych przez (a)

Warunki Umowy oraz (b) obowiązujące prawa, rozporządzenia lub inne powszechnie przyjęte przepisy.

5.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że otrzymuje prawo do używania aplikacji Mooveez wyłącznie na potrzeby własnej nauki języka.

5.3. Firma MOOVEEZ company informuje, że dzieła dostępne w ramach aplikacji Mooveez (tj. ich treść) są przedmiotem praw autorskich firmy MOOVEEZ company, ew. praw autorskich osób trzecich, a ich wykorzystywanie jest możliwe w ramach aplikacji Mooveez wyłącznie w zakresie określonym w niniejszych Warunkach Umowy oraz w zakresie używania aplikacji Mooveez. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia obowiązków Użytkownika określonych w niniejszych Warunkach Umowy, Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za naruszenie praw tychże osób trzecich oraz wszelkich konsekwencji z tego wynikających. Warunkiem jest przede wszystkim korzystanie w  krajach, które zostały wymienione w odpowiedniej licencji udzielonej przez stronę trzecią na rzecz firmy MOOVEEZ company. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zakres geograficzny licencji w przypadku poszczególnych filmów może się różnić, tzn. niektóre filmy są dostępne tylko w niektórych krajach, w których jest możliwa rejestracja Użytkownika, ew. połączenie Użytkownika z aplikacją Mooveez.

5.4. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie kopiować Usług ani jakiejkolwiek ich części, udostępniać ich przykładów na portalach społecznościowych (w tym obrazów typu screenshot), dystrybuować, zmieniać lub sprzedawać, ew. używać w innym celu niż do nauki języka na dozwolonych urządzeniach.

5.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia swoich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Umowy oraz za wszelkie konsekwencje takich naruszeń.  

5.6. Firma MOOVEEZ company oświadcza, że wszelkie dzieła dostępne w aplikacji Moovez zawierają system zabezpieczeń, który zapobiega nieupoważnionemu wykorzystaniu dzieł dostępnych w ramach aplikacji Mooveez.

5.7. Firma MOOVEEZ company bezpośrednio wykonuje następujące działania niezbędne do świadczenia Usług:

(a) rejestracja tj. otwarcie bezpłatnego konta Użytkownika (zwane dalej „Konto“), za pomocą którego jest przeprowadzana identyfikacja użytkownika na podstawie wprowadzonego adresu e-mail; w okresie rejestracji Konto jest prowadzone bezpłatnie na przynajmniej jednym urządzeniu 

(b) bezpłatna aktywacja Konta za pomocą kodu dostępu (ew. wykorzystanie danych logowania do istniejącego konta Podmiotu Pośredniczącego, które jest powiązane z formularzem rejestracyjnym)

(c) zapoznanie się oraz akceptacja Zasad Ochrony Danych Osobowych (bez konieczności udzielenia zgody na używanie innych danych osobowych Użytkownika lub używanie ich do innych celów niż zawarcie i realizacja warunków umowy)

(d) Konto może zostać deaktywowane lub usunięte również na podstawie wyraźnej prośby Użytkownika, którą przekazał firmie MOOVEEZ company 

(e) wsparcie Użytkownika udzielane bezpłatnie w języku czeskim i angielskim:

-  odpowiadanie na pytania Użytkowników dotyczące Usług oraz korzystania z nich, tzn.  pomoc w zakresie Usług świadczonych bezpośrednio oraz pośrednio, które wyraźne określono w Warunkach Umowy

- odpowiada na pytania Użytkowników dotyczące ich danych osobowych.

5.8. Firma MOOVEEZ company pośrednio wykonuje następujące działania niezbędne do świadczenia Usług:

 (a)  aplikacja Mooveez jest używana na urządzeniach mobilnych na platformach iOS oraz Android stron trzecich, kiedy to operatorzy tychże platform są Podmiotami Pośredniczącymi

(b)  pomoc w zakresie używania aplikacji Mooveez jest zasadniczo świadczona na rzecz Użytkownika przez firmę MOOVEEZ company i jest świadczona nieodpłatnie 

(c)  zakup Usług w aplikacji MOOVEEZ jest powiązany z kontem Użytkownika w aplikacji Mooveez i podlega wymogom licencyjnym stron trzecich, tzn. został określony przez zakres obowiązywania licencji, które firma MOOVEEZ company otrzymała od danej osoby trzeciej; tj. prawa wynikające z licencji mogą się różnić w zależności od kraju oraz od czasu

(d) korzystanie z Usług jest możliwe w formie pakietów w cenach podanych w aplikacji Mooveez i są ograniczone czasowo przez prawa, które firma MOOVEEZ company posiada do danego filmu udostępnionego w ramach Usług; dostępne są również Usługi, które są świadczone BEZPŁATNIE w ramach 7-dniowego okresu próbnej subskrypcji Usług. 

6. Dane osobowe

6.1. W zakresie danych osobowych Użytkowników oraz ich ochrony firma MOOVEEZ company przestrzega następujących zasad (w niniejszych Warunkach Umowy zwanych dalej „Zasady Ochrony Danych Osobowych“), ew. innych przepisów, jeśli tak określono w niniejszych Warunkach Umowy. Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej osoby fizycznej lub służące do pośredniej lub bezpośredniej identyfikacji osoby fizycznej, którą z perspektywy niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych jest Użytkownik.

6.2. Firma MOOVEEZ company minimalizuje ilość niezbędnych danych osobowych oraz danych technicznych, aby móc świadczyć Usługi bez konieczności szczegółowej identyfikacji Użytkownika, a zarazem przestrzegać postanowień umownych ze stronami trzecimi w kwestii licencji powiązanych z Usługami (głównie w kwestii zakresu terytorialnego licencji) (dane osobowe wraz z przetwarzanymi automatycznie danymi technicznymi zwane dalej łącznie „Dane“).

6.3. Firma MOOVEEZ company jest administratorem danych osobowych oraz zasadniczo również ich podmiotem przetwarzającym. Użytkownik wprowadza swoje dane samodzielnie lub są one wygenerowane w sposób automatyczny przy wykorzystaniu środków technicznych. 

6.4. Stosowane przepisy prawa. Podczas przetwarzania Danych firma MOOVEEZ company postępuje i będzie postępować zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzenie“) oraz ustawy o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb., Republiki Czeskiej, z późniejszymi zmianami (ew. przepisów, które ją w związku z bezpośrednim zastosowaniem Rozporządzenia w prawie czeskim zastąpią od 25 maja 2018 r., zwana dalej „Ustawa“), ew. innych obowiązujących przepisów prawa. Przepisy prawa pozostają nadrzędne wobec Zasad Ochrony Danych Osobowych.

6.5. Cel przetwarzania Danych. Dane umożliwiają głównie bezpieczny dostęp do aplikacji Mooveez i korzystanie z Usług, są używane do rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia mu dostępu do aplikacji Mooveez, ponadto służą do geolokalizacji – w zależności od miejsca logowania do aplikacji Mooveez pojawiają się treści, które odpowiadają danemu terytorium oraz prawom (zgodnie z zakresem obowiązywania licencji firmy MOOVEEZ company), które firma MOOVEEZ company posiada do wyświetlanych treści oraz umożliwiają optymalne korzystanie z aplikacji Mooveez dzięki jej ciągłemu rozwojowi.  

Ponadto aplikacja Mooveez zbiera informacje o postępach Użytkownika w nauce, które są dostępne wyłącznie dla Użytkownika na jego własnym urządzeniu; w przyszłości, aby móc w pełni powiązać poszczególne urządzenia Użytkownika, będzie możliwe przesyłanie informacji o postępach w nauce języka, będzie to wykonywane przy wykorzystaniu danych technicznych i bez potrzeby identyfikacji Użytkownika.

Firma używa również adresu e-mail Użytkownika, aby odpowiadać na jego pytania, oferować wsparcie w kwestiach technicznych, a Użytkownikom umożliwia powiązać profil z 3 urządzeniami, aby optymalnie korzystać ze świadczonych Usług.

6.6. Dane przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika, nieobjęte umową. Dane, które firma MOOVEEZ company pozyskuje od Użytkownika nie na podstawie zawartej umowy oraz realizacji podstawowych Usług z niej wynikających, ale niezależnie lub w innych celach, podlegają niniejszym Zasadom Ochrony Danych w zakresie uzupełniającym w przypadku,  jeśli Użytkownik udzielił samodzielnej i wyraźnej zgody (nie będącej częścią niniejszych Warunków Umowy), w której określił warunki korzystania z Danych, oraz Użytkownik może tę zgodę w każdej chwili wycofać, bez względu na świadczenie Usług wynikających z niniejszych Warunków Umowy.  

6.7. Odbiorca Danych. Odbiorcą Danych Użytkownika będzie firma MOOVEEZ company. W razie, gdyby firma MOOVEEZ company otrzymała Dane od stron trzecich, zwłaszcza Podmiotu Pośredniczącego, będzie postępować zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia i Ustawy.  

6.8. Jakie Dane przetwarza firma MOOVEEZ company? Aby przetwarzać Dane zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Danych Osobowych, firma MOOVEEZ company pozyskuje lub może pozyskiwać Dane, zawierając umowę z Użytkownikiem oraz realizując swoje obowiązki – tj. podstawy prawnej do przetwarzania danych Użytkownika nie musi stanowić zgoda Użytkownika na pozyskiwanie niniejszych Danych (lub związane z nimi elementy służące do identyfikacji):

• wprowadzone imię i nazwisko
• poprawny adres e-mail (w dowolnym brzmieniu)
• hasło dostępu do aplikacji Mooveez
• data zgłoszenia pytania oraz przypisania odpowiedzi do pytania
• adres IP
• data pobrania oraz odinstalowania aplikacji Mooveez (w tym przypadku niniejsze Dane bez konieczności rejestracji są powiązane jedynie z adresem IP i nie są używane przez Firmę, ew. zostanie odnotowane, z których Usług Użytkownik korzystał bezpłatnie)
• data rejestracji
• data anulowania rejestracji
• typ urządzenia, na które pobrano aplikację Mooveez, ew. gdzie się do niej zalogował Użytkownik, gdzie dojdzie do wylogowania i / lub odinstalowania
• informacje łączące urządzenie i wersję aplikacji Mooveez, którą pobrał Użytkownik, z możliwością uaktualnienia danej wersji po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika
• przegląd zakupionych treści aplikacji Mooveez
• potwierdzenie zakupu Usług
• typ przeglądarki.

6.9. Prawa związane z nieweryfikowaniem tożsamości. W związku z tym, że zgodnie z niniejszymi Warunkami Umowy Dane przetwarzane przez firmę MOOVEEZ company nie wymagają weryfikacji tożsamości Użytkownika, firma MOOVEEZ company nie jest upoważniona do wymagania innych informacji, które umożliwiłyby taką weryfikację. Jeśli Ustawa lub Rozporządzenie nie stanowią inaczej, w kwestii Danych nie znajdują zastosowania postanowienia Rozporządzenia dotyczące prawa dostępu do Danych, prawa do sprostowania i usunięcia Danych, prawa do ograniczenia przetwarzania Danych, obowiązku powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu Danych lub ograniczenia przetwarzania i prawa do przenoszenia Danych. Pomimo to firma udziela Użytkownikowi informacji o jego Danych w ramach aplikacji Mooveez, jak również umożliwia zmianę adresu e-mail podanego podczas rejestracji oraz urządzenia, tak jak to określono w Warunkach Umowy.  

6.10. Podstawa prawna obowiązująca w kwestii przetwarzania Danych. Podstawą prawną obowiązującą w kwestii przetwarzania Danych jest zasadniczo umowa zawarta między Użytkownikiem a firmą MOOVEEZ company oraz realizacja praw i obowiązków przez firmę MOOVEEZ company na rzecz Użytkownika, ew. partnerów licencyjnych oraz obowiązków z tytułu świadczenia usług publicznych, jak również na potrzeby archiwizacji, jeśli będą tego wymagać obowiązujące przepisy prawa. Gdyby podstawą prawną była zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych, byłyby one przetwarzane dopiero po uzyskaniu powyższej, wyraźnej zgody oraz wyłącznie w okresie jej obowiązywania. 

Jeśli tak stanowią Rozporządzenie lub Ustawa, Użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy dane są przetwarzane, a jeśli są, Użytkownik ma prawo dostępu do nich, jeśli zezwala na to Rozporządzenie lub Ustawa. Na prośbę Użytkownika zostanie mu przekazana kopia Danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy, w odpowiednim interfejsie.

6.11. Podstawowe prawa Użytkownika związane z Danymi:

Jeśli w związku z podstawą prawną przetwarzania tak stanowi Rozporządzenie lub Ustawa, Użytkownik ma następujące prawa dotyczące Danych:

(a) jeśli podstawę prawną do przetwarzania Danych stanowi zgoda Użytkownika, Użytkownik może ją w każdej chwili cofnąć;  

(b) prawo do zmiany podanych przez Użytkownika lub niepoprawnych Danych tj. prawo do sprostowania lub uzupełnienia;  

(c) prawo domagać się ograniczeń w przetwarzaniu Danych, które są przetwarzane za zgodą Użytkownika, stanowiącą podstawę prawną powyższego przetwarzania;

(d) prawo do wyrażenia sprzeciwu lub złożenia skargi wobec przetwarzania Danych;

(e) prawo do przenoszenia Danych;

(f) prawo dostępu do Danych;

(g) prawo do powiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa Danych;

(h) prawo do usunięcia Danych (prawo do bycia „zapomnianym“); 

(i) inne prawa określone przepisami obowiązkowo dla administratorów i podmiotów przetwarzających Dane.

Dla uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że Użytkownik posiada powyższe prawa do Danych, w przypadku których sprawdzana jest tożsamość Użytkownika, ew. w przypadku innych Danych, jeśli tak określono w Rozporządzeniu lub Ustawie.

6.12. Wycofanie wcześniejszej zgody; następstwa odinstalowania aplikacji Mooveez. Jeśli Użytkownik samodzielnie wyraził zgodę na wykorzystywanie Danych, może ją cofnąć bezpośrednio w aplikacji w zakładce Ustawienia, a firma MOOVEEZ company zaprzestanie przetwarzania takich Danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem faktu przetwarzania Danych, którego dokonano na podstawie zgody na przetwarzanie Danych udzielonej przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nie wpływa również na przetwarzanie Danych, które firma MOOVEEZ company przetwarza zgodnie z inną podstawą prawną niż powyższa zgoda, tj.: przetwarzanie Danych niezbędne do realizacji warunków umowy lub obowiązki prawne firmy MOOVEEZ company albo z innych powodów tak, jak to określono w odpowiednich obowiązujących przepisach prawa.

Użytkownik kończy stosunek umowny z firmą MOOVEEZ company również poprzez odinstalowanie aplikacji Mooveez z ostatniego urządzenia, na które ją pobrał. W ten sposób dochodzi do ukończenia świadczenia Usług oraz przetwarzania Danych. Nie oznacza to jednak, że firma przestanie archiwizować niektóre Dane Użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa.  

Użytkownik może w każdej chwili domagać się usunięcia danych osobowych, ew. usunięcia konta bezpośrednio w aplikacji Mooveez w zakładce Ustawienia.

Usunięcie danych osobowych nie spowoduje usunięcia Danych zgromadzonych w okresie obowiązywania umowy z Użytkownikiem.

6.13. Zmiany, sprostowanie i uzupełnianie Danych. Niektóre Dane (adres IP lub inne elementy służące do identyfikacji) są przyporządkowywane do urządzenia, z którego Użytkownik łączy się z aplikacją Mooveez przy użyciu środków technicznych oraz bez udziału firmy MOOVEEZ company; Dane te będą na rzecz firmy MOOVEEZ company zmieniane przez Użytkownika w sposób automatyczny poprzez wybranie urządzenia elektronicznego lub połączenia internetowego. 

Hasło niezbędne do logowania w aplikacji Mooveez można zawsze zmienić przy pomocy formularza rejestracyjnego aplikacji Mooveez (reset hasła). Hasło to nie jest znane firmie MOOVEEZ company, jest szyfrowane i przeznaczone wyłącznie do użytku Użytkownika. 

Dane dotyczące kart kredytowych lub płatniczych, ew. sposobu zapłaty za odpłatne używanie aplikacji na rzecz Podmiotów Pośredniczących za pomocą AppStore lub Google Play, zmiana karty, ew. innego sposobu zapłaty są możliwe zgodnie z warunkami operatora danej platformy. 

6.14. Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych. Firma MOOVEEZ company przestrzega uprawnień przyznanych Użytkownikowi w myśl obowiązujących przepisów, na mocy których Użytkownik może zażądać ograniczeń w przetwarzaniu danych, w przypadkach przewidzianych przez prawo firma MOOVEEZ ma obowiązek taką prośbę spełnić. 

Taki wnioseknależy wysłać na adres: gdpr@mooveez.com. 

6.15. Wyrażanie sprzeciwu i składanie skarg. Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw lub złożyć skargę wobec przetwarzania Danych w przypadkach, które określają przepisy. W sytuacjach przewidzianych przez przepisy Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Pradze. 

6.16. Prawo do przenoszenia Danych. W przypadkach określonych przez przepisy Użytkownik ma prawo przenosić Dane tj. udostępniać Dane podmiotowi trzeciemu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że większość Danych jest zapamiętywana wyłącznie w momencie, kiedy Użytkownik korzysta z Internetu i używa aplikacji Mooveez, takie Dane są usuwane po zakończeniu sesji. Takich Danych nie można potem przenosić. 

Przenoszenie Danych umożliwia dostęp do interfejsu, z którego Użytkownik może pobierać takie Dane w standardowym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.

6.17. Prawo dostępu do Danych. W aplikacji Mooveez Użytkownik posiada dostęp do informacji o tym, które Dane są przetwarzane przez firmę MOOVEEZ company. 

6.18. Ochrona przed nieprawidłowym wykorzystywaniem Danych. Za pomocą środków technicznych firma MOOVEEZ company zapewnia ochronę Danych przed ich nieprawidłowym wykorzystaniem przez osoby trzecie. Rozwiązania i zabezpieczenia techniczne są kontrolowane i udoskonalane przez firmę MOOVEEZ company, w razie podejrzeń naruszenia zabezpieczeń lub w razie stwierdzenia naruszenia zabezpieczeń firma MOOVEEZ company poinformuje odpowiednie organy i/lub Użytkownika zgodnie z własnymi zobowiązaniami prawnymi. Prosimy Użytkowników o ochronę wprowadzanych przez siebie Danych, takich jak login i hasło dostępu, oraz o używanie odpowiednio zabezpieczonej skrzynki e-mail. 

Dane są chronione przy pomocy m.in. zapory firewall, zaszyfrowanego hasła niezbędnego do uwierzytelnienia (hasło zna wyłącznie Użytkownik, jeśli je zapomni, istnieje możliwość wysłania hasła zastępczego na podany przez Użytkownika adres e-mail). Dane są przechowywane na serwerach Amazon oraz serwerach użytkowanych przez grupę Google Inc.  

6.19. Podejrzenie nieprawidłowego wykorzystywania Danych. Jeśli Użytkownik podejrzewa, że doszło lub może dojść do nieprawidłowego wykorzystywania jego Danych, powinien skontaktować się z firmą MOOVEEZ company wysyłając wiadomość na adres: gdpr@mooveez.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w aplikacji Mooveez. 

Jeśli firma MOOVEEZ company zacznie podejrzewać, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa Danych, poinformuje o tym Użytkownika w przypadkach określonych przez Rozporządzenie i/lub Ustawę.

Jeśli firma MOOVEEZ company zacznie podejrzewać, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa Danych, bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie organ kontrolny, za wyjątkiem sytuacji, kiedy nieprawdopodobnym jest, żeby naruszenie ochrony mogło spowodować ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych; w przypadku, kiedy dane naruszenie ochrony mogłoby spowodować wysokie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych, firma MOOVEEZ company bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie również Użytkownika.

6.20. Usunięcie (zapomnienie). Użytkownik może usunąć i „zapomnieć” Dane bezpośrednio w aplikacji Mooveez w zakładce Ustawienia, ponieważ podstawę do ich przetwarzania stanowi zgoda Użytkownika. Chodzi przede wszystkim o Dane, które nie są już potrzebne do celów, do których były gromadzone lub przetwarzane; w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika, jeśli ten ją wycofa, nie istnieją inne względy prawne, które wymagałyby ich dalszego przetwarzania; po zgłoszeniu sprzeciwu wobec przetwarzania Danych nie istnieje uzasadniony powód dla ich dalszego przetwarzania. 

Dane były przetwarzane niezgodnie z prawem lub ich usunięcie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Jeśli przepisy nie stanowią inaczej, usunięcie Danych zostanie przeprowadzone w zakresie, w którym nie jest potrzebna dalsza identyfikacja Użytkownika i nie dojdzie do naruszenia praw osób trzecich.

6.21. Okres przechowywania Danych. Firma MOOVEEZ company przechowuje gromadzone i przetwarzane Dane przez okres trwania umowy z Użytkownikiem tj. przez okres używania aplikacji Mooveez aż do momentu usunięcia konta. 

Ponadto firma MOOVEEZ company przechowuje Dane w wymaganym zakresie, wypełniając tym swoje zobowiązania określone przez przepisy prawa oraz w okresie wyznaczonym przez powyższe przepisy, dotyczy to zwłaszcza przepisów prawa podatkowegoi komunikacji elektronicznej.

Dane, które w trakcie trwania umowy z Użytkownikiem lub po jej zakończeniu nie są niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Użytkownika lub do wypełniania zobowiązań prawnych, są natychmiast usuwane (np. adres IP po wylogowaniu z aplikacji Mooveez lub zakończeniu połączenia internetowego). 

6.22. Komunikaty marketingowe firmy MOOVEEZ company. Bez wyraźnej zgody Użytkownika jego Dane nie będą używane do przekazywania informacji przez firmę MOOVEEZ company. 

6.23. Przekazywanie Danych osobom trzecim. Dane nie są gromadzone po to, żeby je przekazywać osobom trzecim, aby mogły one je wykorzystywać do przesyłania komunikatów informacyjnych lub innych wiadomości. 

Dane mogą być przekazywane wyłącznie w wyjątkowych przypadkach ze względów technicznych związanych z użytkowaniem aplikacji Mooveez. Firma MOOVEEZ company oświadcza, że takie podmioty będą przed nią odpowiadać w kwestii poszanowania ochrony Danych w zakresie niniejszych Zasad Ochrony Danych Osobowych, ew. postanowień Rozporządzenia lub Ustawy.

6.24. Dane dotyczące sposobu płatności, kart płatniczych i kredytowych. Dane dotyczące płatności oraz kart płatniczych i kredytowych lub innych sposobów płatności oraz dane wprowadzane podczas płacenia nie są udostępniane firmie MOOVEEZ company.

6.25. Kto będzie mieć dostęp do Danych?  Do Danych ma dostęp firma MOOVEEZ company, są to pracownicy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych, głównie informatycy/pracownicy techniczni. 

Ponadto do Danych mogą mieć dostęp, jako podmioty przetwarzające dane, informatycy zewnętrzni, jeśli odpowiadają za: działanie danych usług technicznych, naprawę serwerów oraz zabezpieczeń przechowywanych Danych i pozostałych informacji, tak samo ew. organy władzy publicznej na podstawie uprawnień dostępu do takich Danych, pełnomocnicy sądowi w przypadku sporów prawnych.

6.26. Kontaktowy adres e-mail związany z obsługą Danych. W razie potrzeby lub w razie wątpliwości związanych z obsługą Danych, prosimy o kontakt z firmą MOOVEEZ company za pośrednictwem formularza kontaktowego w aplikacji Mooveez.

7. Treści zawarte w Usługach

7.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jako osoba, która wyraziła zgodę, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie informacje (teksty, muzyka, dźwięki, zdjęcia, wideo lub inne obrazy), do których otrzyma dostęp za pośrednictwem Usług lub podczas korzystania z nich. Wszystkie takie informacje będą nazywane „TreśćTreści”. Firma MOOVEEZ company odnosi się do tych kwestii w art. 5 powyżej.

7.2. Należy mieć na uwadze fakt, że Treści przedstawiane Użytkownikowi w ramach Usług są chronione prawami własności intelektualnej i pozostają własnością partnerów handlowych, którzy przekazali owe treści firmie MOOVEEZ Company w celu ich wykorzystania w ramach świadczonych Usług. Użytkownik nie może zmieniać, wynajmować, wypożyczać, sprzedawać, czy dystrybuować owych Treści ani tworzyć jakichkolwiek utworów pochodnych na ich podstawie (w całości ani w części).

7.3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w okresie korzystania z Usług mogą być mu przedstawione Treści, które może uznać za obraźliwe, niemoralne lub niepożądane i w tym względzie Użytkownik korzysta z Usług na własne ryzyko.

8. Licencja udzielona przez firmę MOOVEEZ company

8.1. W okresie korzystania z niniejszych Usług firma MOOVEEZ Company udziela Użytkownikowi osobistej, nieprzenośnej i niewyłącznej licencji na użytkowanie oprogramowania (zwane dalej „Oprogramowanie”), które firma MOOVEEZ Company dostarcza w ramach świadczonych Usług. Wyłącznym celem tej licencji jest korzystanie z Usług oraz czerpanie z nich korzyści w sposób dozwolony przez Warunki Umowy.

8.2. Zgodnie z powyższymi przepisami Użytkownik nie ma prawa sporządzać kopii, zmieniać, tworzyć utworów pochodnych, stosować form inżynierii wstecznej, przeprowadzać dekompilacji lub w jakikolwiek inny sposób próbować wyodrębnić kodu źródłowego z Oprogramowania bądź jego części.

8.3. Usługi mogą zawierać hiperłącza do innych stron internetowych bądź treści z innych źródeł. Firma MOOVEEZ Company nie może kontrolować witryn internetowych ani źródeł dostarczanych przez firmy lub osoby inne niż firma MOOVEEZ Company.

9. Wykorzystanie aplikacji Mooveez na wielu urządzeniach – rejestracja

9.1. Po dokonaniu rejestracji Użytkownik może korzystać z aplikacji Mooveez na wielu urządzeniach, maksymalna liczba to trzy (3) urządzenia mobilne.

9.2. Jeśli Użytkownik przekroczy ten limit, zostanie poproszony o odinstalowanie aplikacji Mooveez z jednego z urządzeń, aby móc z niej korzystać na nowym urządzeniu.

9.3. W związku z tym, że zakupione przez Użytkownika treści mogą zawierać znaczne ilości danych, Użytkownik może skorzystać z usługi Archiwizacji w chmurze. Użytkownik może pobierać dane treści w dowolnej chwili w przyszłości.

9.4. Dokonując rejestracji oraz w celu korzystania z Usług Użytkownik potwierdza, że dostarczył poprawne dane (zwane dalej „Dane Rejestracyjne”), Użytkownik zobowiązuje się również aktualizować swoje Dane Rejestracyjne, żeby były poprawne i żeby można było z nich korzystać do logowania do aplikacji Mooveez, ewentualnie, w przypadku innych danych, na użycie których Użytkownik wyrazi zgodę.

9.5. Użytkownik wyraża zgodę na to, żeby firma MOOVEEZ Company mogła przechowywać i wykorzystywać przekazane przez Użytkownika Dane Rejestracyjne w celu zarządzania jego kontem na wielu urządzeniach. 

10. Opłaty i zasady płatności

10.1. Podczas korzystania z Usług Użytkownik może (w oparciu o korzystanie z Usług przez Użytkownika lub jako jego następstwo) nabywać treści, które stanowią część aplikacji edukacyjnej Mooveez. Firma MOOVEEZ company nie gwarantuje innego czasu obowiązywania licencji niż ten określony w art. 12.5 niniejszych Warunków Umowy.

10.2. Jeśli Użytkownik korzysta z karty kredytowej lub debetowej do płatności za transakcje, firma MOOVEEZ company lub każda inna osoba trzecia posiadająca upoważnienia w tym samym zakresie może przeprowadzić wstępną weryfikację i zablokować fundusze w wysokości pełnej sumy zamówienia. Przetwarzanie płatności Użytkownika jest realizowane w momencie transakcji bądź krótko po niej.

10.3. Użytkownik wyraża zgodę na zapłacenie za wszystkie zakupione Usługi, z których będzie korzystać w ramach aplikacji Mooveez, oraz na to, żeby firma MOOVEEZ company mogła wykorzystać ten sam sposób płatności do pobierania opłat za wszelkie zakupione Usługi oraz do pobierania ew. wszelkich innych sum za świadczone Usługi (wraz ze wszelkimi należnymi podatkami), które mogą być płacone na rzecz konta Użytkownika lub w powiązaniu z nim (tj. Użytkownik zezwala na pobieranie odpowiednich kwot).

10.4.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wszystkich rachunków w wersji elektronicznej, w tym za pośrednictwem wiadomości e-mail lub za pomocą innych sposobów komunikacji elektronicznej, które wybierze Podmiot Pośredniczący.

10.5. Cała kwota do zapłaty powinna zawierać cenę Usług oraz wszelkie inne należne podatki od towarów i usług (obowiązujące w dniu pobrania lub dniu rozpoczęcia subskrypcji albo odnowienia subskrypcji). Rejestrując się w aplikacji Mooveez w danym kraju, Użytkownik wyznacza dany kraj jako kraj swojego pobytu do celów podatkowych, jeśli ze sposobu płatności za Usługi nie wynika inaczej (np. adres na karcie kredytowej lub debetowej).

10.6. Użytkownik nie może anulować swojego zamówienia po otrzymaniu wiadomości zawierającej treści cyfrowe, jeśli taka dostawa została zainicjowana na jego prośbę. W takim przypadku Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na zrzeczenie się prawa do anulowania zamówienia.

10.7.  W ramach aplikacji edukacyjnej MOOVEEZ można BEZPŁATNIE wypróbować usługę subskrypcji przez 7 dni. Jeśli w tym okresie, najpóźniej na 24 godziny przed jego zakończeniem, subskrypcja zostanie anulowana, opłata za usługę nie zostanie pobrana z konta Użytkownika. W związku z warunkami Podmiotów Pośredniczących oraz ich dostawców usług płatniczych w ciągu ostatnich 24 godzin 7-dniowego okresu próbnego może zostać pobrana opłata za subskrypcję tak, jak to określono w aplikacji Mooveez (zwana dalej „Subskrypcja”). Pobrania dokona podmiot pośredniczący zgodnie ze swoimi warunkami handlowymi. Dostawca aplikacji MOOVEEZ nie ma wpływu na tę sytuację. W przypadku zmiany warunków handlowych Podmiotu Pośredniczącego mogą również ulec zmianie warunki dotyczące BEZPŁATNEJ subskrypcji próbnej aplikacji edukacyjnej MOOVEEZ.

11. Aktualizacja Oprogramowania

11.1. Oprogramowanie, z którego korzysta Użytkownik, może od czasu od czasu oferować aktualizacje Usług. Te aktualizacje są przeprowadzane w celu doskonalenia, rozbudowy i dalszych innowacji Usług i mogą występować w formie poprawy błędów, rozszerzenia funkcji oraz dodawania nowych modułów oprogramowania lub zupełnie nowych wersji. Użytkownik wyraża zgodę na to, że w ramach korzystania ze świadczonych Usług będzie pobierać powyższe aktualizacje

12. Ukończenie stosunku umownego Użytkownika z firmą MOOVEEZ company 

12.1. Stosunek umowny z Użytkownikiem oraz obowiązywanie niniejszych warunków Umowy powinny trwać do momentu zaprzestania korzystania z Usług, zarówno z inicjatywy Użytkownika jak i firmy MOOVEEZ company, zgodnie z opisanymi poniżej ustaleniami lub do momentu zmiany niniejszych Warunków Umowy z inicjatywy firmy MOOVEEZ company na skutek zmian obowiązujących przepisów prawa.

12.2. Firma MOOVEEZ company może w każdej chwili ukończyć swój stosunek umowny z Użytkownikiem, jeśli:

12.2.1. Użytkownik naruszył jakiekolwiek przepisy Warunków Umowy (lub jego zachowanie jasno wskazywało na chęć takiego naruszenia lub Użytkownik nie jest w stanie dłużej przestrzegać przepisów zawartych w niniejszych Warunkach Umowy); lub

12.2.2. partner za pośrednictwem którego firma MOOVEEZ company świadczy Użytkownikowi Usługi, zakończył stosunek prawny z firmą MOOVEEZ company lub przerwał świadczenie Usług na rzecz Użytkownika; lub

12.2.3. firma MOOVEEZ Company zaprzestała świadczenia Usług na rzecz użytkowników w kraju, w którym mieszka Użytkownik lub w którym Użytkownik korzysta ze świadczonych Usług.

12.3 Użytkownik może zaprzestać korzystania z Usług oraz ukończyć stosunek prawny z firmą MOOVEEZ company na skutek wprowadzenia jakichkolwiek zmian do Warunków Umowy. W takim przypadku Użytkownik ma obowiązek powiadomić firmę MOOVEEZ company, ew. odinstalować aplikację Mooveez ze wszystkich urządzeń elektronicznych, na które ją pobrał, kończąc w ten sposób korzystanie ze świadczonych Usług.

12.4. Wypowiedzenie Warunków  Umowy nie wpłynie na żadne tytuły prawne lub zobowiązania Użytkownika oraz firmy MOOVEEZ company (lub które Użytkownik nabył w okresie obowiązywania Warunków Umowy) lub które miały jednoznacznie pozostać wiążące.

12.5. Stwierdza się, że pobranie aplikacji Mooveez oraz dostęp do niej, ew. do Oprogramowania umożliwiającego korzystanie z aplikacji Mooveez, są świadczone bezpłatnie i przestaną być świadczone natychmiast po wygaśnięciu stosunku umownego z Użytkownikiem.

13. Zmiany Warunków Umowy

13.1. Firma MOOVEEZ company ma prawo okresowo wprowadzać zmiany w Warunkach Umowy. W takim przypadku firma MOOVEEZ company ma obowiązek opublikować nową wersję Warunków pod adresem: http://www.mooveez.com; w niektórych sytuacjach nowe Warunki Umowy zostaną udostępnione poprzez lub w ramach świadczonych Usług. Zarejestrowani użytkownicy zostaną poinformowani o takich zmianach Warunków Umowy przez firmę MOOVEEZ company za pośrednictwem wiadomości e-mail lub podczas logowania się użytkownika do aplikacji Mooveez.

14. Kontakt z firmą MOOVEEZ company

14.1 Jeśli w niniejszych Warunkach Umowy nie określono inaczej, Użytkownik może kontaktować się z firmą MOOVEEZ company wysyłając wiadomości e-mail na adres info@mooveez.com.

Warunki Umowy Wersja:                        04

Data ostatniej aktualizacji:                       25.05.208

Welcome to Mooveez
please choose your language