cz / en /ru /de /es /pl /pt /fr
 

Zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych

ze strony internetowej www.mooveez.com 
 

(zwana dalej „Zgoda”) 


Czym są dane osobowe?

Wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwana dalej „Ty“ lub „osoba, której dane dotyczą“); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub niebezpośrednio zidentyfikować.


Komu udzielana jest zgoda?

MOOVEEZ company a.s., z siedzibą U Golfu 144, 109 00 Praha 10, Horní Měcholupy, Republika Czeska, IČ (REGON) 06488684, DIČ (NIP) CZ06488648, wpisana do Rejestru Handlowego prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sygn. akt B22873 (zwana dalej „MOOVEEZ company“) w celu pełnego korzystania ze strony internetowej MOOVEEZ company www.mooveez.com. MOOVEEZ company oświadcza, że traktuje dane osobowe jako informacje poufne i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa, w tym prowadzi ewidencję przetwarzania oraz zapewnia ich bezpieczeństwo.

MOOVEEZ company jest administratorem danych i zasadniczo również podmiotem przetwarzającym.


Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszym dokumentem jest zasadniczo zgoda osoby, której dane dotyczą, względnie realizowanie zobowiązań przez MOOVEEZ company w myśl obowiązujących przepisów prawa.

Podczas przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Zgodą MOOVEEZ company postępuje zgodnie z postanowieniami niniejszej Zgody oraz przepisami prawa tak, jak są one określone w niniejszej Zgodzie. 

Dane osobowe będziesz wprowadzać samodzielnie lub będą one generowane automatycznie za pomocą środków technicznych na podstawie Twojego korzystania ze strony internetowej www.mooveez.com. 


Niniejsza Zgoda zawiera następujące postanowienia: 

- jakie przepisy prawa regulują Zgodę,
- które dane osobowe są przetwarzane przez MOOVEEZ company na podstawie Zgody,
- w jakich celach są wykorzystywane te dane osobowe,
- w jaki sposób są przetwarzane,
- kto je przetwarza,
- oraz w jaki sposób i kiedy możesz zmieniać swoje dane osobowe, mieć do nich dostęp, żądać ich przeniesienia, usunięcia (tzn. „zapomnienia”), zarówno ze strony MOOVEEZ company, jak i któregokolwiek podmiotu, któremu MOOVEEZ company przekazała dane. 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych to zgoda wyraźna, nie jest możliwe udzielenie takiej zgody w przypadku, kiedy nie zapoznałeś (zapoznałaś) się z tekstem Zgody i opisanym w nim przetwarzaniem danych osobowych.


Stosowane przepisy prawa 

MOOVEEZ company przetwarza i będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Rozporządzenie“) oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 101/2000 Sb., z późniejszymi zmianami (względnie przepisem prawa, który w związku z bezpośrednim zastosowaniem Rozporządzenia zastąpi tę ustawę od 25.05.2018 r., zwana dalej „Ustawa“), względnie innymi wiążącymi przepisami prawa. W przypadku sporów przepisy prawa są nadrzędne wobec Zgody.


Przetwarzane dane osobowe

Zgodnie z niniejszą Zgodą gromadzone są następujące dane osobowe:

- adres e-mail w celu wysyłania elektronicznego newslettera MOOVEEZ company
- prowadzenie ewidencji danych i adresu e-mail w celu wysyłania poszczególnych elektronicznych newsletterów
- adres e-mail i adres IP w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego
- ewidencja odpowiedzi na kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego
- cookies związane z korzystaniem ze strony internetowej www.mooveez.com


Cele przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej Zgody umożliwiają przede wszystkim działania marketingowe MOOVEEZ company w postaci newsletterów i komunikacji z użytkownikami stron internetowych www.mooveez.com, tzn. przyjmowania ich pytań i komentarzy oraz odpowiedzi na te komunikaty. Oprócz tego korzystanie ze stron internetowych www.mooveez.com powoduje stosowanie cookies.

Zgodnie z niniejszą Zgodą nigdy nie będziemy przetwarzać danych osobowych w innych celach, niż cele wyraźnie określone w niniejszej Zgodzie. 


Prawa związane z brakiem weryfikacji tożsamości

W związku z tym, że dane przetwarzane przez MOOVEEZ company na podstawie niniejszej Zgody nie wymagają weryfikowania Twojej tożsamości, MOOVEEZ company nie jest upoważniona do żądania dodatkowych informacji w celu weryfikacji Twojej tożsamości. W związku z powyższym niektóre postanowienia Rozporządzenia dotyczące Twoich praw, takich jak prawo dostępu do danych osobowych, prawo do zmiany lub usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, obowiązek powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych nie są stosowane w odniesieniu do danych osobowych, o ile Ustawa lub Rozporządzenie wyraźnie nie stanowią inaczej. Niemniej MOOVEEZ company udzieli Ci takich praw w stopniu, w jakim będzie to możliwe. 


Zestawienie podstawowych praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadasz następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

a. prawo cofnięcia zgody wyrażonej na podstawie niniejszego dokumentu w dowolnym momencie;
b. prawo do zmiany, tzn. sprostowania lub uzupełnienia wprowadzonych przez Ciebie lub błędnych danych osobowych (dotyczy adresu e-mail i innych danych kontaktowych);
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu czy skargi wobec przetwarzania;
e. prawo do żądania przeniesienia danych osobowych; punkt ten dotyczy przede wszystkim takich danych osobowych, jak adres e-mail;
f. prawo dostępu do danych osobowych;
g. prawo do informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych;
h. prawo do usunięcia danych (prawo do bycia „zapomnianym”);
i. inne prawa określone w przepisach prawa, które obowiązkowo dotyczą administratorów i podmiotów przetwarzających.

W celu uniknięcia wątpliwości postanawia się, że niniejsze wyżej określone prawa przysługują Ci w związku z danymi osobowymi, w przypadku których stwierdzana byłaby Twoja tożsamość, względnie w związku z innymi danymi osobowymi, jeśli stanowi tak Rozporządzenie lub Ustawa dla określonych danych osobowych, jak również zgodnie z decyzją MOOVEEZ company w stopniu, w jakim będzie to możliwe z technicznego punktu widzenia.


Wycofanie zgody na Zgodę

W dowolnym momencie masz możliwość wycofania Twojej zgody na niniejszą Zgodę za pośrednictwem adresu e-mail: gdrp@mooveez.com. MOOVEEZ company bezzwłocznie zarejestruje ten fakt, najpóźniej do drugiego dnia roboczego od otrzymania odwołania na swój adres e-mail, i nie będzie wysyłać Ci swojego newslettera.

W takim przypadku na Twój adres e-mail nie będzie wysyłana żadna odpowiedź na pytania, które dotychczas pozostały bez odpowiedzi, aż do momentu kolejnego wyrażenia zgody i powtórzenia pytań.

MOOVEEZ company zastrzega, że wycofanie zgody nie spowoduje automatycznego usunięcia danych osobowych dotyczących okresu sprzed doręczenia zgody MOOVEEZ company. Wycofanie zgody nie spowoduje naruszenia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych na podstawie Zgody w takim zakresie, w jakim była ona udzielona i wykorzystywana przed odwołaniem Twojej zgody na nią. Odwołanie zgody nie ma również wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które MOOVEEZ company przetwarza zgodnie z inną podstawą prawną niż zgoda, takie jak przetwarzanie niezbędne w celu realizacji umowy lub zobowiązań prawnych MOOVEEZ company czy w innych celach, tak jak są one określone w odpowiednich obowiązujących przepisach prawa.


Zmiana, sprostowanie i uzupełnienie danych osobowych

Twoje dane osobowe możesz zmienić w dowolnym momencie za pośrednictwem adresu e-mail gdpr@mooveez.com.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych MOOVEEZ company szanuje Twoje prawo do wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz swój obowiązek pozytywnego rozpatrzenia takiego żądania w przypadkach przewidzianych przez prawo. W razie takiego ograniczenia możliwe jest ograniczenie lub usunięcie komunikacji z Tobą za pośrednictwem adresu e-mail i strony internetowej www.mooveez.com.

Prosimy o wysyłanie takich żądań na adres gdpr@mooveez.com. 


Wniesienie sprzeciwu i skargi

Masz prawo wnieść sprzeciw lub skargę przeciwko przetwarzaniu danych osobowych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, Ustawie lub innym przepisie prawa, a MOOVEEZ company ma obowiązek rozpatrzenia sprzeciwu lub skargi oraz, w razie stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia obowiązków, natychmiastowego podjęcia środków naprawczych. Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Pradze. 


Prawo do przeniesienia danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane na podstawie niniejszej Zgody są ograniczone w sposób określony przez warunki niniejszej Zgody.

W przypadkach dotyczących danych osobowych przewidzianych w Rozporządzeniu lub w Ustawie masz prawo do przeniesienia danych osobowych, tzn. przekazania Twoich danych osobowych lub możliwości ich przekazania podmiotowi, któremu będziesz chcieć je przekazać. 

Przenoszenie danych osobowych przez MOOVEEZ company będzie w przyszłości zapewnione poprzez dostęp do interfejsu, z którego będziesz w stanie pobrać określone dane osobowe w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Niezwłocznie po wydaniu 1. wersji niniejszej Zgody w dniu 25.05.2018 ewentualne przeniesienie danych osobowych będzie zapewnione poprzez wysłanie tych danych do Ciebie, wraz z adresem e-mail i kopią komunikacji prowadzonej za pośrednictwem formularza na stronie internetowej na określony w nim adres e-mail.

Przenoszenie danych osobowych nie jest objęte opłatą na rzecz MOOVEEZ company. Jeśli w celu przeniesienia danych osobowych konieczne będzie potwierdzenie Twojej tożsamości, przeniesienie to obywać się będzie wyłącznie wtedy, gdy umożliwią to przepisy prawa. 


Prawo dostępu do danych osobowych 

MOOVEEZ company na podstawie wysłanego przez Ciebie żądania wyśle Ci informację o tym, jakie dane osobowe są gromadzone; informacja ta zostanie wysłana na adres e-mail, z którego otrzymano zapytanie, względnie na adres e-mail, na który wysyłany jest newsletter. 


Ochrona danych osobowych przed nadużyciami 

MOOVEEZ company zapewnia ochronę Danych przed nadużyciami ze strony osób trzecich za pomocą odpowiednich środków technicznych. MOOVEEZ company kontroluje rozwiązania techniczne ochrony, optymalizuje je, a w razie podejrzenia naruszenia ochrony lub w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony informuje odpowiednie organy i/lub Ciebie zgodnie z obowiązującymi ją zobowiązaniami prawnymi. Prosimy o szczególną ochronę wprowadzonych przez Ciebie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko czy hasło, oraz o korzystanie z odpowiednio zabezpieczonego adresu e-mail. 

Dane są chronione m.in. przez zaporę firewall. Dane osobowe są przechowywane na serwerach amazon, serwerach administrowanych przez grupę Google Inc. oraz na serwerze Banys.  


Podejrzenie nadużycia danych osobowych

Jeśli podejrzewasz, że doszło lub mogłoby dojść do nadużycia Twoich danych osobowych, prosimy o skontaktowanie się z MOOVEEZ company za pośrednictwem adresu e-mail gdpr@mooveez.com lub formularza kontaktowego na stronie internetowej www.mooveez.com. 

Jeśli MOOVEEZ company będzie podejrzewać, że doszło do naruszenia ochrony danych osobowych, poinformuje Ciebie oraz organ nadzorczy w przypadkach przewidzianych przez Rozporządzenie i/lub Ustawę.


Zapomnienie 

Za pośrednictwem adresu e-mail gdpr@mooveez.com masz możliwość żądania usunięcia i zapomnienia danych osobowych, co spowoduje usunięcie danych osobowych w zakresie przewidzianym przez Rozporządzenie i/lub Ustawę niezwłocznie po otrzymaniu przez MOOVEEZ company takiego żądania. Następstwa są opisane w niniejszej Zgodzie.


Okres przechowywania danych osobowych 

MOOVEEZ company przechowuje zgromadzone i przetwarzane dane osobowe przez okres wysyłania newslettera lub, w przypadku korzystania ze strony internetowej www.mooveez.com, do odwołania zgody na niniejszą Zgodę (z wyłączeniem przypadków, kiedy przepisy prawa wymagają dłuższego okresu archiwizacji).


Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim 

Dane osobowe nie są gromadzone w celu ich przekazania stronom trzecim, które mogłyby je wykorzystywać w celu przesyłania informacji lub innych komunikatów. 


Kto będzie mieć dostęp do danych osobowych 

Do danych osobowych będzie mieć dostęp MOOVEZZ company, tzn. osoby, które pracują z danymi osobowymi, w szczególności technicy. 

Do danych osobowych mogą mieć również dostęp technicy zewnętrzni jako podmioty przetwarzające, którzy zapewniają funkcjonowanie danych usług technicznych, konserwację serwerów oraz ochronę przechowywania danych osobowych i innych informacji, a także organy administracji publicznej na podstawie uprawnień dostępu do takich danych osobowych, radca prawny/adwokat w przypadku sporów i dochodzeń, względnie ochrony naszych roszczeń.


Cookies

Na stronie internetowej www.mooveez.com MOOVEEZ company korzysta z małych plików tekstowych zwanych cookies.

Są to krótkie dane, które przechowywane są na urządzeniu, na którym odwiedzasz strony internetowe. Nie powoduje to odczytu Twoich danych osobowych i połączenia z nimi.

Zgoda na wykorzystanie cookies nie jest warunkiem korzystania ze strony internetowej www.mooveez.com. Cookies są przechowywane w urządzeniu elektronicznym przez różny okres. Session cookies przechowywane są na czas pobytu na danej stronie internetowej i są usuwane po wyłączeniu przeglądarki internetowej. Inny rodzaj cookies, persistent cookies, jest przechowywany w urządzeniu elektronicznym również po wyłączeniu przeglądarki aż do określonego czasu lub mechanicznego usunięcia ich przez Ciebie. Ten rodzaj cookies do tego momentu będzie wczytywany w chwili uruchomienia przeglądarki internetowej. 

Użytkownik będzie proszony o zgodę na wykorzystanie cookies podczas każdej wizyty na stronie internetowej www.mooveez.com; jeśli nie wyrazisz takiej zgody, nie będą one wykorzystywane. 

Cookies stosowane na stronie internetowej www.mooveez.com są wykorzystywane w celu ułatwienia funkcjonowania strony internetowej i są przechowywane przez okres 30 dni. 

Cookies stosowane w celu rozróżnienia użytkownika, który po raz pierwszy lub kolejny odwiedza stronę internetową na danym urządzeniu, przechowywane są przez okres 60 dni.

Cookies stosowane w celu rejestrowania długości pobytu na stronie internetowej www.mooveez.com są przechowywane przez okres 30 dni. 


Dane kontaktowe 

W razie potrzeby, w tym niejasności dotyczących danych osobowych i Zgody, prosimy o kontakt z MOOVEEZ company za pośrednictwem  adresu e-mail gdpr@mooveez.com, względnie formularza kontaktowego w aplikacji MOOVEEZ.

Praga, 25.05.2018 r.

MOOVEEZ company a.s.

Welcome to Mooveez
please choose your language