top of page

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky a pravidla nakládání s osobními údaji užívanými v rámci smluvního vztahu s uživatelem aplikace Mooveez.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MOOVEEZ company a.s., KTERÉ TVOŘÍ PODMÍNKY PRÁVNÍHO SMLUVNÍHO VZTAHU MEZI VÁMI A MOOVEEZ company a.s.  A KTERÉ OBSAHUJÍ DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ A PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ APLIKACE Mooveez   A PRAVIDLA UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELE (dále také jen „Smluvní podmínky“).


1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto Smluvní podmínky vydala společnost MOOVEEZ company a.s., se sídlem U Golfu 144, 109 00 Praha 10, Horní Měcholupy, IČ 06488684, DIČ CZ06488648, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp.zn. B22873 (dále jen „MOOVEEZ company“). Používání aplikace Mooveez vyvinuté a vlastněné MOOVEEZ company, předplatné služeb a nákupu elektronických výukových materiálů s filmy  v rámci aplikace Mooveez se řídí těmito Smluvními podmínkami po jejich  odsouhlasení  Vámi (“vy” nebo “Uživatel”) jako podmínky uzavření smlouvy mezi Vámi a MOOVEEZ company.

1.2. Předmětem podmínek této právně závazné smlouvy je používání aplikace Mooveez a služeb poskytnutých v rámci této aplikace MOOVEEZ company (v tomto dokumentu společně označovaných jako „Služby“), včetně přístupu k obsahu aplikace Mooveez.

1.3. MOOVEEZ company přitom poskytuje Služby přímo, resp. prostřednictvím zprostředkovatelů – provozovatelů internetových obchodů nebo za pomoci registrací umožněných díky sociálním sítím. 

Zprostředkovateli pro účely těchto Smluvních podmínek jsou tyto společnosti:

Google Inc.
1600 Amphitheatre Parkway
Mountain View, CA 94043
USA

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
USA

(dále jednotlivě a společně také jako „Zprostředkovatelé“). Smluvní vztah mezi vámi a Zprostředkovatelem je samostatný, a byť je takový vztah podmínkou pro užití Služeb, jeho právní existence není ze strany MOOVEEZ company ovlivněna užití Služeb Uživatelem.

 

1.4. Za Služby Uživatel přitom hradí úhrady přímo MOOVEEZ company, nebo je hradí Zprostředkovateli, a to prostřednictvím třetího subjektu - poskytovatele platební metody, který je ve smluvním vztahu se Zprostředkovatelem a Uživatelem; poskytovatel platební metody se takto podílí na realizaci plateb za Služby.  Osobní údaje Uživatele, které poskytovatel platební metody a / nebo Zprostředkovatel shromažďuje od Uživatele, nejsou přitom zásadně sdělovány, sdíleny nebo předávány MOOVEEZ company. MOOVEEZ company jsou předávány pouze příslušné podíly na úhradách Uživatele, po odečtení smluvní odměny Zprostředkovatele a poskytovatele platební metody. 

2. Odsouhlasení Smluvních podmínek 

2.1. Abyste mohli Služby používat, musíte nejprve souhlasit se Smluvními podmínkami.

2.2. Souhlas se Smluvními podmínkami vyjádříte při registraci přímo v aplikaci. 

2.3. Odsouhlasením Smluvních podmínek Uživatel potvrzuje, že je seznámen s Podmínkami, že se všemi jejich ustanoveními souhlasí. Pro předejití pochyb se uvádí, že Uživatelem je pro účel těchto Podmínek i taková osoba, která aplikaci Mooveez již užívala nebo která ji hodlá užívat, resp. zvažuje její užití. 

2.4. Pro smluvní vztah mezi vámi a MOOVEEZ company ohledně aplikace Mooveez je také třeba, abyste se seznámil(a) a vyjádřil(a) souhlas s Pravidly osobních údajů s odkazem dle část 6 těchto Smluvních podmínek. 

3. Jazyk Smluvních podmínek

3.1. Pokud vám společnost MOOVEEZ company poskytla mimo české nebo anglické jazykové verze Smluvních podmínek také verzi Smluvních podmínek v jiném jazyce, pak souhlasíte s tím, že tato jiná jazyková verze je poskytnuta pouze pro vaši potřebu, a že váš vztah se společností MOOVEEZ company se bude řídit zněním Smluvních podmínek v českém nebo anglickém jazyce. 

3.2. Mezi českou a anglickou jazykovou verzí má v případě rozporu přednost verze česká. 

4. Poskytování Služeb ze strany MOOVEEZ company

4.1. Hlavním účelem Služeb společnosti MOOVEEZ company je výuka cizího jazyka inovativní, efektivní metodou, zlepšení porozumění a pochopení kontextu, zapamatování nových slov a frází, pochopení a procvičení gramatických pravidel cizího jazyka a sledování vývoje jazykových dovedností vámi.

4.2. Společnost MOOVEEZ company neustále inovuje aplikaci Mooveez a funkce s ní spojené, tak aby  Uživatelům poskytovala co nejlepší služby. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že forma a povaha Služeb, které  MOOVEEZ company poskytuje, se může v souladu s čl. 13 těchto Smluvních podmínek tyto Smluvní podmínky aktualizovat pro zlepšení poskytovaných Služeb.

4.3. MOOVEEZ company si vyhrazuje právo dočasně Službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby aplikace a to v případě nutnosti bez předchozího upozornění Uživatelů.

4.4. MOOVEEZ company není odpovědná za škody, které Uživatel nebo třetí strana utrpí v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných Služeb uvedených v odstavci výše.

4.5. MOOVEEZ company neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služby, pokud jsou způsobeny třetími stranami (zejména mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny).

5. Používání Služeb ze strany Uživatele

5.1. Zavazujete se, že budete využívat Služby pouze pro účely povolené (a) Smluvními podmínkami a (b) příslušnými zákony, nařízeními nebo obecně přijímanými pravidly.

5.2. MOOVEEZ company oznamuje, že díla dostupná v aplikaci Mooveez /tj. obsah/ podléhají autorským právům MOOVEEZ company, resp. autorským právům třetích stran a je umožněno jejich užití v aplikaci Mooveez striktně v rozsahu uvedeném v těchto Smluvních podmínkách a v rozsahu užití v aplikaci Mooveez v případě porušení Vašich povinností podle těchto Smluvních podmínek budete odpovědní za porušení takových práv třetích stran a jeho následky.  Podmínkou je zejména užití v rámci zemí, které jsou zahrnuty v příslušné licenci poskytnuté třetí stranou pro MOOVEEZ company. Prosím vezměte na vědomí, že u jednotlivých filmů se přitom geografický rozsah licence může lišit, tj. některé filmy jsou přístupné jen z některých zemích, z nichž je umožněna registrace Uživatele, resp. připojení Uživatele do aplikace Mooveez.

5.3. Souhlasíte s tím, že Služby ani jejich části z žádného důvodu nebudete kopírovat v celku ani v části, poskytovat ukázky na sociální sítě včetně sceenshotů, distribuovat, měnit, nebo prodávat, resp. užívat jinak než pro účely jazykové výuky na povolených zařízeních.

5.4. Souhlasíte s tím, že jste plně odpovědní za jakékoli porušení vašich povinností vyplývajících ze Smluvních podmínek a za následky takového porušení.

5.5. MOOVEEZ company oznamuje, že všechna díla dostupná v aplikaci Mooveez obsahují bezpečnostní systém proti nedovolenému použití děl obsažených v rámci aplikace Mooveez.

5.6. Ze strany MOOVEEZ company jsou přitom přímo poskytovány následující úkony nutné pro poskytnutí Služeb:

(a) registrací, tj. otevřením účtu Uživatele  zdarma (dále také jen „Účet“), který identifikuje uživatele na základě zadané emailové adresy; Účet je po dobu registrace na alespoň jedno zařízení veden MOOVEEZ company zdarma

(b) aktivací Účtu zdarma pod přístupovým kódem (resp. využitím přihlašovacích údajů k existujícímu účtu Zprostředkovatele, který je propojen s registračním formulářem)

(c) seznámením se a souhlasem s Pravidly osobních údajů (bez nutnosti udělit souhlas s užitím dalších osobních údajů Uživatele nebo užitím pro jiné účely, než uzavření a naplnění smlouvy)

(d) Účet může být deaktivován nebo zrušen, kromě jiného, na základě jednoznačného požadavku Uživatele adresovaného MOOVEEZ company 

(e) podpora Uživatelům je poskytována zdarma, a to v českém, příp. anglickém jazyce, a je určena pro 

- zodpovídání dotazů Uživatelů týkajících se Služeb a jejich čerpání, kdy zahrnuje podporu jak Služeb poskytovaných přímo, tak nepřímo, uvedených  výslovně ve Smluvních podmínkách

- odpovídání dotazů Uživatelů týkajících se jejich osobních údajů.

5.7. Ze strany MOOVEEZ company jsou přitom nepřímo poskytovány následující úkony nutné pro poskytnutí Služeb:

 (a)  aplikace Mooveez je užívána na mobilních zařízeních na platformách iOS a Android třetích stran, kdy poskytovatelé těchto platforem jsou Zprostředkovateli

(b)  podpora užití aplikace Mooveez je přitom zásadně poskytována Uživateli za strany MOOVEEZ company  a je poskytována zdarma 

(c)  nákup Služeb v aplikaci MOOVEEZ se spojen s účtem Uživatele pro aplikaci Mooveez a řídí se licenčními podmínkami třetích stran a je tedy dán licenčními oprávněními, která MOOVEEZ company získala od dané třetí strany; tj. licenční oprávnění se mohou lišit podle země a mohou se též lišit v čase

(d)  čerpání služeb je uváděno v balíčcích a za ceny uvedené v aplikaci Mooveez a je časově omezeno právy, která má MOOVEEZ company k danému filmu poskytovanému v rámci Služeb; jsou přitom také poskytovány Služby na vyzkoušení, a to bez nároku, ZDARMA po dobu stanovenou v aktuální nabídce. 

6. Osobní údaje. 

6.1. MOOVEEZ company se s ohledem na osobní údaje Uživatelů a jejich ochranu řídí těmito pravidly (jinde v těchto Smluvních podmínkách také jen „Pravidla osobních údajů“), resp. dalšími předpisy, pokud je tak uvedeno v těchto Smluvních podmínkách. Osobní údaj je přitom jakákoli informace o identifikované nebo přímo nebo nepřímo identifikovatelné fyzické osobě, tj. s ohledem na tato Pravidla osobních údajů Vy. 

6.2. Pro poskytnutí Služeb MOOVEEZ company minimalizuje potřebné osobní údaje, včetně údajů technických, a to tak, aby bez detailní identifikace Uživatele mohla poskytovat Služby a přitom respektovala smluvní ujednání s třetími stranami ohledně licenčních prvků Služeb (zejména co do územního rozsahu licence) (dále osobní údaje včetně údajů technických, automaticky zpracovávaných  společně také jen „Údaje“).

6.3. MOOVEEZ company je správcem osobních údajů a zásadně také zpracovatelem. Údaje přitom budete buď sami zadávat, nebo budou automaticky generovány technickými prostředky. 

6.4. Aplikované právní předpisy. Ke zpracování Údajů MOOVEEZ company postupuje a bude postupovat dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice  ES 95/46/ES (dále také jen „Nařízení“) a zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění  (resp. právního předpisu, který jej s ohledem na přímou aplikaci Nařízení v českém právu od 25.5.2018 nahradí, dále také jen „Zákon“), resp. dalších závazných právních předpisů.Právní předpisy mají přednost před Pravidly osobních údajů v případě rozporu. 

6.5. Účel zpracování Údajů.  Údaje umožňují zejména bezpečný přístup do aplikace Mooveez a užívání Služeb, kdy jsou použity pro  registraci Uživatele a jeho přístupu do aplikace Mooveez, jednak slouží ke geolokaci, kdy podle místa přihlášení se do aplikace Mooveez zobrazují obsah, který odpovídá danému území a právům (dle licenčních oprávnění MOOVEEZ company), která k zobrazovanému obsahu aplikace Mooveez MOOVEEZ company má a dále umožňují optimalizovat užití aplikace Mooveez díky jejímu dalšímu rozvoji. 

Aplikace Mooveez také shromažďuje informace o vašem pokroku ve výuce, tyto jsou ovšem k dispozici pouze vám na vašem zařízení; v budoucnu pro plné propojení jednotlivých Vašich zařízení bude možno mezi nimi přenášet informaci o vašem pokroku v jazykové výuce, kdy toto bude činěno technicky, za využití technických informací a bez potřeby vaší další identifikace. 

Společnost dále emailovou adresu užívá pro odpověď na vaše dotazy a pro technickou a uživatelskou podporu jako indikátor spojení profilu mezi 3 zařízeními pro optimální užití Služeb z vaší strany.

6.6. Údaje zpracovávané s výslovným souhlasem Uživatele mimo smlouvu. Údaje, které MOOVEEZ company od vás získává na základě nikoli uzavření smlouvy a plnění základních Služeb podle ní, ale samostatně nebo pro jiné účely, se řídí těmito Pravidly osobních údajů podpůrně, kdy navíc jsou dány podmínky dané ve vašem samostatném a výslovném souhlasu s ohledem na takové údaje, poskytnutým mimo Smluvní podmínky, a vámi kdykoli odvolatelném  bez ohledu na poskytování Služeb podle těchto Smluvních podmínek. 

6.7. Příjemce Údajů. Příjemcem vašich Údajů bude MOOVEEZ company.  Pokud by MOOVEEZ company obdržela Údaje od třetích stran, zejména Zprostředkovatele, bude postupovat dle Nařízení a Zákona.  

6.8. Které Údaje MOOVEEZ company zpracovává. Pro účely zpracování dle těchto Pravidel osobních údajů MOOVEEZ company získává nebo může získávat uzavřením smlouvy s vámi a naplněním povinností MOOVEEZ company podle jako právním základem pro zpracování Údajů– tj. bez toho, aby právním základem pro zpracování vašich údajů byl váš souhlas tyto Údaje (nebo s nimi spojené identifikátory):

• jméno které zadáte
• platná e-mailová adresa (s libovolným zněním)
• přístupové heslo do aplikace Mooveez
• datum vznesení dotazu a přiřazení odpovědi k dotazu
• IP adresa
• datum stažení a deinstalace aplikace Mooveez(kdy bez registrace je tento Údaj spojen jen s IP adresou a není Společností využíván, resp. bude zaznamenáno, které Služby jste využili zdarma)
• datum registrace
• datum zrušení registrace
• typ zařízení, na kterém byla aplikace Mooveez stažena, resp. kde se do ni zalogováváte
• informaci spojující zařízení a verzi aplikace Mooveez, kterou máte staženu, s možností upgradovat danou verzi s Vaším výslovným souhlasem
• přehled zakoupeného obsahu aplikace Mooveez
• potvrzení nákupu Služeb
• typ prohlížeče.

6.9. Práva s ohledem na neprověřování totožnosti. S ohledem na to, že Údaje zpracovávané MOOVEEZ company podle těchto Smluvních podmínek  nevyžadují prověření vaší totožnosti, není MOOVEEZ company oprávněna vyžadovat další informace pro  ověření vaší identifikace. Nestanoví-li povinně jinak Zákon nebo Nařízení, s ohledem na to nejsou pro Údaje použitelná ustanovení Nařízení o právu na přístup k Údajům, právu na opravu a výmaz Údajům, právo na omezení zpracování, oznamovací povinnosti ohledně opravy nebo výmazu Údajů nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost Údajů. Společnost vám přesto informaci o vašich Údajích poskytuje v rámci aplikace Mooveez, stejně jako dává možnost změnit emailovou adresu registrace a zařízení tak, jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách.

6.10. Právní základ zpracování Údajů. Právním základem zpracování Údajů je zásadně váš smluvní vztah mezi vámi a MOOVEEZ company a splnění práv a právních povinností MOOVEEZ company vůči vám, resp. licenčním partnerům a veřejnoprávní povinnosti, a dále pro případ archivace, pokud budou požadovat právní předpisy. Pokud by byl právním základem váš souhlas se zpracováním Údajů, byly by tyto zpracovávány až po získání takového výslovného souhlasu a po dobu jeho platnosti.  

Stanoví-li tak s ohledem na Údaje Nařízení nebo Zákon, máte právo na potvrzení, zda jsou Údaje zpracovávány, a pokud zpracovávány jsou, máte právo na přístup k nim, není-li vyloučeno Nařízením nebo Zákonem. Na žádost Vám poskytneme kopii Údajů ve strojově čitelném formátu, a to v příslušném rozhraní.

6.11. Přehled základních práv, která máte s ohledem na Údaje:

Je-li tak s ohledem na právní důvod zpracování stanoveno Nařízením nebo Zákonem, máte s ohledem na Údaje následující práva:

(a) pokud je právním základem zpracování Údajů váš souhlas, máte právo jej kdykoli odvolat;

(b) právo vámi zadané nebo nesprávné Údaje změnit, tj. opravit či doplnit;

(c) právo požadovat omezení zpracování Údajů, které jsou zpracovány s Vaším souhlasem jako právním důvodem zpracování;

(d) právo vznést námitku či stížnost proti zpracování;

(e) právo požadovat přenesení Údajů;

(f) právo na přístup k Údajům;

(g). právo být informován o porušení zabezpečení Údajů;

(h) právo na výmaz Údajů (právo být „zapomenut“); 

(i) další práva stanovená v právních předpisech povinně správcům a zpracovatelům.

Pro předejití pochyb se uvádí, že tato výše uvedená práva máte u Údajů, kde by byla zjišťována Vaše identita, resp. u jiných Údajů, pokud  tak stanoví-li Nařízení nebo Zákona pro takové ostatní Údaje.

6.12. Odvolání předchozího souhlasu; účinky odinstalace z aplikace Mooveez. V případě, že jste udělili samostatný souhlas  s užitím Údajů, můžete tento odvolat přímo v aplikaci v sekci Nastavení a MOOVEEZ company přestane takové Údaje zpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování Údajů ze souhlasu se zpracováním Údajů, který byl dán a využit před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Údajů, které MOOVEEZ company  zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas, jako je zpracování nutné pro splnění smlouvy nebo právní povinnosti MOOVEEZ company či z jiných důvodů tak, jak jsou stanoveny v příslušných platných právních předpisech.

Z vaší strany ukončíte vztah s MOOVEEZ company také odinstalací z posledního zařízení, kde máte staženu aplikaci MOOVEEZ. Tím dojde k ukončení poskytování Služeb i zpracování Údajů. To prosím neznamená, že nebudeme archivovat některé Vaše Údaje podle právních přepisů. 

Vždy máte možnost také požádat o výmaz osobních údajů popřípadě zrušení účtu a to přímo v aplikaci Mooveez v sekci Nastavení .

Výmazem osobních údajů nedojde k výmazu Údajů za období trvání smluvního vztahu s vámi.  

6.13. Změna, oprava  a doplnění Údajů. Některé Údaje (IP adresa nebo jiný IT identifikátor) jsou přiřazovány zařízení, z nějž se připojujete do aplikace Mooveez technickými prostředky a bez zapojení MOOVEEZ company; tyto Údaje budou z Vaší strany vůči MOOVEEZ company měněny automaticky na základě volby elektronického zařízení nebo internetového připojení.  

Heslo ke vstupu do aplikace Mooveez je měnitelné kdykoli, a to v registračním formuláři aplikace Mooveez (reset hesla). Toto heslo není MOOVEEZ company známé, je zašifrováno a je určeno výlučně k vašemu užití.

Údaje o kreditní nebo platební kartě, resp. způsobu úhrady placeného užití aplikace Mooveez Zprostředkovateli přes AppStore nebo Google Play, je změna  karty, resp. jiného způsobu úhrady možná v souladu s podmínkami provozovatele dané platformy. 

6.14. Právo na omezení zpracování Údajů. MOOVEEZ company  respektuje s ohledem na Údaje právem vám dané oprávnění podat žádost o omezení zpracování Údajů a svou povinnost takové žádosti v právem stanovených případech vyhovět. 

Takovou žádost prosím zasílejte na gdpr@mooveez.com

6.15. Vznesení námitek a stížností. Máte právo vznést  námitku nebo stížnost proti zpracování v případech, kdy to určuje právní předpis. Máte také právo podat v případech stanovených právními předpisy stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů v Praze. 

6.16. Právo na přenesení Údajů. V případech, kdy tak určuje s ohledem na dané Údaje právní předpis, máte právo na přenesení Údajů, tj. poskytnutí Údajů třetímu subjektu.  Prosím berte na vědomí, že většina Údajů jeuchovávána pouze po dobu vašeho pobytu na internetu a užívání aplikace Mooveez a po ukončení užití jsou vymazána. Takové Údaje není možno následně přenášet. 

Přenositelnost Údajů je zajištěna přístupem do rozhraní, z nějž budete schopni příslušné Údaje stáhnout, a to ve standardním, strojově čitelném formátu.

6.17. Právo na přístup k Údajům. V aplikaci Mooveez máte přístup k informaci o tom, které Údaje jsou ze strany MOOVEEZ company  zpracovávány. 

6.18. Ochrana Údajů před zneužitím. MOOVEEZ company  zajišťuje technickými prostředky Údaje proti zneužití ze strany třetích osob. MOOVEEZ company technické řešení zabezpečení kontroluje, optimalizuje, a v případě podezření z porušení zabezpečení, nebo v případě prokázání porušení zabezpečení, informuje příslušné orgány a / nebo i vás dle svých právních povinností. Prosíme vás, abyste si vámi zadané Údaje, jako je jméno nebo heslo pečlivě chránili, stejně jako užívaly vhodnou a zabezpečenou e-mailovou schránku. 

Údaje jsou mj. chráněny firewallem, užitím šifrovaného hesla pro účely autentizace (které je známo pouze Vám a v případě jeho zapomenutí máte možnost využít zaslání náhradního hesla na vámi zadaný e-mail. Údaje jsou ukládány na serverech Amazon, serverech provozovaných skupinou Google Inc. 

6.19. Podezření ze zneužití Údajů. Pokud máte podezření, že došlo nebo by mohlo dojít ke zneužití vašich Údajů, prosíme kontaktujte MOOVEEZ company na e-mailové adrese gdpr@mooveez.com nebo na kontaktním formuláři v aplikaci Mooveez. 

Pokud MOOVEEZ company bude mít podezření, že došlo k narušení zabezpečení Údajů, bude Vás o tom v případech stanovených Nařízením a / nebo Zákonem informovat.

Pokud bude mít MOOVEEZ company podezření, že došlo k porušení zabezpečení Údajů, bude bez zbytečného odkladu informovat dozorový orgán, vyjma případu, kdy je nepravděpodobné, že by porušení mohlo  mít za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob a v případě, že by porušení mohlo mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, bude bez zbytečného odkladu MOOVEEZ company informovat i vás.

6.20. Výmaz (zapomenutí).  Výmaz a  zapomenutí Údajů můžete učinit přímo v aplikaci Mooveez v sekci Nastavení, jejichž zpracování je založeno na Vašem souhlasu. Zejména jde o Údaje, které nadále nejsou potřebné pro účely, pro něž byly shromážděny nebo zpracovány, v případě údajů zpracovaných na základě výslovného souhlasu po odvolání vašeho souhlasu neexistuje jiný právní důvod pro další zpracování, po vznesení námitek proti zpracování Údajů neexistuje oprávněný důvod pro další zpracování, Údaje byly zpracovány protiprávně nebo výmaz požaduje právní předpis. Pokud právní předpis nestanoví jinak, bude výmaz přitom bude proveden v rozsahu, v jakém není třeba další vaší identifikace a nedojde k porušení práv třetích osob.

6.21. Doba uchovávání Údajů. MOOVEEZ company Údaje uchovává shromážděné a zpracovávané po dobu trvání smluvního vztahu s vámi, tj. po dobu užívání aplikace Mooveez až do doby zrušení účtu.

MOOVEEZ company dále uchovává Údaje v povinném rozsahu s ohledem na své povinnosti stanovené právními předpisy, a to po dobu, kterou takové předpisy požadují, kdy v tomto ohledu jde zejména předpisy daňové a předpisy v oblasti elektronických komunikací .

V rozsahu, v jakém Údaje během trvání smluvního vztahu s vámi nebo po jeho  ukončení nejsou potřeba pro splnění smluvních povinností vůči vám nebo pro splnění právních povinností, jsou tyto Údaje vymazány obratem (např. IP adresa po odhlášení z aplikace Mooveez nebo ukončení připojení na internet).

6.22. Marketingová sdělení MOOVEEZ company. Bez vašeho výslovného souhlasu nebudou vaše údaje užívány pro účely sdělení ze strany MOOVEEZ company. 

6.23. Sdělování Údajů třetím stranám. Údaje nejsou shromažďovány za účelem jejich předání pro zasílání informativních nebo jiných sdělení třetích osob. 

Údaje mohou být pouze výjimečně předávány s ohledem na technické kroky spojené s užíváním aplikace Mooveez.  MOOVEEZ company  uvádí, že takové subjekty budou MOOVEEZ company odpovídat za dodržení ochrany Údajů v rozsahu těchto Pravidel osobních údajů, resp. ustanovení Nařízení nebo Zákona.

6.24. Údaje ohledně způsobu platby, kreditní a platební karty. Údaje týkající se plateb a kreditní a platebních karet, nebo jiných způsobů platby a údajům zadávaným při platbě, nejsou MOOVEEZ company  poskytovány.

6.25. Kdo bude mít přístup k Údajům. K Údajům bude mít přístup MOOVEEZ company, a to osoby, které jsou potřebné k nakládání s Údaji, zejména  technici. 

Dále mohou mít  k Údajům přístup jako zpracovatelé externí technici, kdy tito zajišťují provoz určité technické služby, opravu serverů a zabezpečení uložení Údajů a dalších informací, stejně jako případné veřejnoprávní orgány na základě právního nároku na přístup k takovým Údajům, právní zástupce v případě sporu.

6.26. Kontaktní e-mail ohledně Údajů. V případě potřeby včetně nejasností ohledně Údajů kontaktujte prosím MOOVEEZ company prostřednictvím kontaktního formuláře v aplikaci MOOVEEZ.

7. Obsah ve Službách

7.1. Berete na vědomí, že za všechny informace (písemný text, hudba, zvuky, fotografie, videa nebo jiné obrázky), k nimž můžete mít přístup v rámci Služeb či jejich používání, je plně odpovědná osoba, od níž tento obsah pochází. Všechny tyto informace jsou dále v textu označovány jako „Obsah“. MOOVEEZ company v tomto dále odkazuje na čl. 5 výše.

7.2. Mějte na paměti, že Obsah, který je vám prezentován jako součást Služeb, je chráněn právy k duševnímu vlastnictví a je ve vlastnictví obchodních partnerů, kteří tento Obsah poskytli MOOVEEZ company výlučně k užití pro Služby. Tento Obsah nesmíte upravovat, pronajímat, půjčovat, prodávat, šířit ani z něj vytvářet odvozená díla (ať už z celku nebo jeho části).

7.3. Berete na vědomí, že používáním Služeb můžete být vystaveni Obsahu, který vámi osobně může být pociťován jako urážlivý, nemravný nebo nežádoucí, a že v tomto ohledu Služby používáte na vlastní nebezpečí. 

8. Licence poskytnutá společností MOOVEEZ company

8.1. Pro dobu užití svých služeb vám MOOVEEZ company uděluje osobní, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání softwaru (dále v textu označován jako „Software“), který MOOVEEZ company poskytuje jako součást Služeb. Výhradním účelem této licence je umožnit vám používat Služby a využívat jejich přínosy způsobem povoleným ve Smluvních podmínkách.

8.2. S ohledem na výše uvedené ustanovení nesmíte kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, provádět zpětnou analýzu, dekompilovat ani se jinak pokoušet extrahovat zdrojový kód ze Softwaru nebo jeho části.

8.3. Služby mohou obsahovat hypertextové odkazy na jiné webové stránky nebo obsah či zdroje. MOOVEEZ company nemusí mít kontrolu nad jakýmikoli webovými stránkami nebo zdroji, které jsou poskytovány společnostmi nebo osobami jinými než je společnost MOOVEEZ company.

9. Využívání aplikace Mooveez na více zařízeních - registrace

9.1. Aplikaci Mooveez můžete po registraci využívat na více zařízeních, maximální počet jsou 3 (slovy tři) mobilní zařízení.

9.2. Po vyčerpání tohoto počtu a potřebě užívat aplikaci Mooveez na dalším zařízení budete vyzváni na odinstalování aplikace Mooveez z jednoho předchozího zařízení tak, abyste mohli využívat nového zařízení.

9.3. Protože vámi zakoupený obsah může být datově náročný, můžete využít služby Archivace na cloud. Tento obsah si budete moci kdykoli v budoucnu znovu stáhnout.

9.4. Souhlasíte s tím, že při registraci pro  používání Služby poskytnete platné  údaje (dále jen „Registrační údaje“), a zavazujete se aktualizovat své Registrační údaje tak, aby byly platné a použitelné pro účely zalogování se do aplikace Mooveez, resp. v případě dalších údajů, k jejichž užití udělíte výslovný souhlas, aby takové údaje byly přesné a platné. 

9.5. Souhlasíte s tím, že  MOOVEEZ company může uchovávat a používat Registrační údaje, které jí poskytnete, za účelem vedení vašeho Účtu na více zařízeních.

10. Platby a zásady plateb

10.1. Při používání Služeb můžete (v souvislosti s používáním Služeb nebo v jeho důsledku) zakoupit obsah, které je součástí výukové aplikace Mooveez.  MOOVEEZ company negarantuje délku licenčního oprávnění k takovému Obsahu jinou, než jak je definováno v čl. 12.5 těchto Smluvních podmínek.

10.2. Je-li k úhradě transakce použita kreditní nebo debetní platební karta může MOOVEEZ company nebo jí pověřená třetí strana provést předběžnou autorizaci a blokaci částky až do výše objednávky. Zúčtování je prováděno v okamžiku vaší transakce nebo krátce po jejím uskutečnění.

10.3. Souhlasíte s tím, že zaplatíte za veškeré Služby, které zakoupíte k užití v  aplikaci Mooveez a že MOOVEEZ company může prostřednictvím stejného způsobu platby  účtovat jakékoliv zakoupené Služby a strhnout jakékoliv případné dlužné  částky za poskytnuté Služby (včetně jakýchkoliv daní), které mohou být splatné na vašem Účtu nebo v souvislosti s ním (tj. dáváte souhlas  inkasem splatných částek).

10.4.  Souhlasíte s přijímáním daňových dokladů  v elektronickém formátu, což může zahrnovat i e-mail nebo jiný způsob elektronické komunikace, pokud jej volí Zprostředkovatel.

10.5. Celková splatná cena bude zahrnovat cenu Služeb plus jakoukoliv příslušnou daň z přidané hodnoty (v účinnosti ke dni stažení nebo ke dni zahájení nebo obnovení předplatného). Registrací do  aplikace Mooveez v dané zemi  určujete tuto zemi jako zemi svého pobytu pro daňové účely, nevyplývá-li ze způsobu poskytnutí platby za Služby jinak (např. adresa na kreditní nebo debetní kartě).

10.6. Nemůžete zrušit svou objednávku na doručení digitálního obsahu, pokud již bylo toto doručování na vaši žádost zahájeno. Při tomto zahájení jste potvrdili a souhlasili, že ztrácíte právo na zrušení objednávky. 

10.7. Výuková aplikace MOOVEEZ umožňuje vyzkoušení služby předplatného ZDARMA, a to po určitou dobu, stanovenou aktuální nabídkou. Při změně obchodních podmínek Zprostředkovatele  může dojít ke změně vyzkoušen služby předplatného ZDARMA výukové aplikace MOOVEEZ.

11. Aktualizace softwaru

11.1. Software, který používáte, může čas od času nabízet aktualizace Služeb. Tyto aktualizace jsou určeny ke zlepšení, rozšíření a dalšímu rozvoji Služeb a mohou mít podobu oprav chyb, rozšířených funkcí, nových softwarových modulů a zcela nových verzí. Souhlasíte s tím, že jako součást svého používání Služeb budete tyto aktualizace přijímat.

12. Ukončení vašeho vztahu se společností MOOVEEZ company 

12.1. Smluvní vztah s Vámi a platnost těchto Smluvních podmínek potrvá až do ukončení užívání Služeb z vaší strany nebo ze strany MOOVEEZ company, jak je popsáno níže, nebo do změny těchto Smluvních podmínek ze strany MOOVEEZ company s ohledem na vývoj právních předpisů.

12.2. MOOVEEZ company smí kdykoli ukončit svůj právní vztah s vámi, pokud:

12.2.1. jste porušili kterékoli ustanovení Smluvních podmínek (nebo jste jednali způsobem, který jasně vykazoval úmysl tak učinit, nebo nejste schopni dodržet ustanovení Smluvních podmínek); nebo

12.2.2. partner, se kterým vám MOOVEEZ company nabízela Služby, ukončil svůj vztah s MOOVEEZ company nebo vám Služby přestal nabízet; nebo

12.2.3. MOOVEEZ company přestane poskytovat Služby uživatelům v zemi, ve které bydlíte nebo ze které Službu používáte.

12.3 Uživatel smí ukončit odebírání Služeb a právní vztah s MOOVEEZ company při změně Smluvních podmínek, a to oznámením MOOVEEZ company, resp. ukončí užívání Služeb odinstalováním z posledního z elektronických zařízení, kam aplikaci Mooveez stáhl.

12.4. Ukončením těchto Smluvních podmínek nebudou ovlivněna žádná zákonná práva, povinnosti ani závazky, které jste vy a MOOVEEZ company měli (nebo které jste získali v době, kdy byly Smluvní podmínky v platnosti), nebo které výslovně mají zůstat v platnosti.

12.5. Uvádí se, že stažení aplikace Mooveez a vstup do ní, resp. software pro užití aplikace Mooveez, jsou poskytovány bezplatně, a ukončením smluvního vztahu s Vámi skončí bez dalšího.

13. Změny Smluvních podmínek

13.1. MOOVEEZ company může Smluvní podmínky čas od času změnit. Po provedení těchto změn  MOOVEEZ company zveřejní nové znění smluvních podmínek na adrese http://www.mooveez.com; případné nové Smluvní podmínky vám budou zpřístupněny v rámci Služeb nebo jejich prostřednictvím.

14. Komunikace s MOOVEEZ company

14.1 Není-li jinde v těchto Smluvních podmínkách uvedeno jinak, Uživatel s MOOVEEZ company komunikuje prostřednictvím emailu, a to na adresu info@mooveez.com.

 

Verze Smluvních podmínek:                        05

Datum poslední aktualizace:                       16.09.2019

bottom of page