top of page

Aplikace Mooveez a Krashenova hypotéza radosti

Významný americký lingvista Stephen Krashen srovnal způsob, jakým se děti učí rodnému jazyku s učením se jazyku cizímu v dospělosti. Jeho vlivné hypotézy o přirozeném učení inspirovaly tvůrce výukové aplikací Mooveez. Podívejme se, jak se přirozené učení odráží v této aplikaci.

Hypotéza učení a osvojování:

Podle této hypotézy se cizí jazyk lépe naučíme podvědomým osvojováním než vědomým studiem. K podvědomému osvojování dochází, máme-li dostatečný přísun srozumitelné četby, poslechu nebo audiovizuálního materiálu.

Aplikace Mooveez umožňuje obojí: užíváme si film a oblíbené pasáže nebo hlášky si přehráváme stále znovu (například abychom si procvičili jejich výslovnost nebo prostě proto, že se nám líbí), a tak nevědomky vstřebáváme anglickou větnou stavbu, pěstujeme si cit pro ni. Gramatiku a slovní zásobu ale můžeme v aplikaci studovat i cíleně - pomocí interaktivních cvičení. Ta těží z množství krásných ilustrací všemožných jazykových jevů, jichž je každý film bohatým zdrojem: Náš mozek také zaznamenává nejrůznější slovíčka a fráze a skládá mozaiku slovní zásoby,

aniž by nás tím zatěžoval. Slovní zásobu si rozšiřujeme už tím, že se při sledování oblíbeného filmu s novými slovíčky setkáváme v atraktivním filmovém kontextu, který nám přibližuje jejich význam a bezbolestně je vetkává do naší stávající zásoby. Navíc si je můžeme vštěpovat vědomě pomocí drilu s ozvučenými kartičkami. Ty si sami vytvoříme

označením částí dialogů dle vlastní volby (a zase platí, že už tato činnost, samotný fakt, že nad dialogy přemýšlíme a zpracováváme je do jakési vlastní učebnice slovní zásoby, má pozitivní vliv na naši angličtinu).

Hypotéza přirozeného pořadí:

Jazykové jevy si osvojujeme více méně všichni stejně, v určitém přirozeném pořadí. Student danou gramatiku ovšem vstřebá teprve tehdy, když přijde správná chvíle - bez ohledu na to, jak pilně se ji snaží zvládnout. Zajímavé je, že některé jevy, jež si osvojujeme záhy, se z pohledu jazykovědce zdají složitější než jiné, které si navzdory jejich jednoduchosti osvojujeme později (koncovka -s v třetí osobě jednotného čísla sloves - he lives - dělá problém i pokročilým studentům, a naopak poměrně komplikovaný přítomný průběhový čas - he is living - si zažijeme snadno.)

Aplikace Mooveez poskytuje studentovi svobodu volby - vede jej k tomu, aby si film důkladně naposlouchal a z dialogů každé filmové lekce vybíral fráze, které jsou mu srozumitelné a které považuje za užitečné (tedy takové, které je dle vlastního úsudku schopen zvládnout a využít). Každý zakoupený film je náš už navždy a budeme se jím

patrně zabývat opakovaně - až se k němu vrátíme příště, budeme pokročilejší a z dialogů vytěžíme zase úplně jiné fráze.

Hypotéza monitoru:

Naučená gramatická pravidla slouží jako jakýsi kontrolor našich promluv. Pokud máme ideální podmínky, pomáhá nám tento monitor opravovat vlastní chyby. Oproti tomu vše podvědomě (přirozeně) osvojené nám umožňuje mluvit plynně a s lehkostí, bez přílišného přemýšlení. To, co jsme se vědomě naučili, nám tedy podle Krashena pomáhá sledovat, zda mluvíme správně, a poznat, když chybujeme.

 

Zní to jednoduše, jenže skutečnost je mnohem záludnější - aby tento filtr fungoval, musíme splňovat několik podmínek: musíme pravidloznát, pamatovat si ho, umět ho použít; musíme se na správnost své řeči soustředit a musíme na celý tento náročný mentální pochod mít dost času. Zato slova, struktury, slovní spojení nebo gramatické principy, které jsme “vstřebali” díky častému kontaktu s cizím jazykem, používáme přirozeněji, jsou pro nás samozřejmé. Aplikace Mooveez jinými slovy způsobuje, že díky nadšení pro film máme s cizím jazykem intenzivnější kontakt, a tudíž se můžeme přirozenou cestou přiblížit lehkosti vyjadřování, o které všichni sníme.

Hypotéza srozumitelnosti:

Jazyk si osvojujeme tehdy, když rozumíme sdělení. Přesněji řečeno, učíme se tehdy, když vnímáme jazyk, který jsme si třeba ještě neosvojili, ale na který jsme již připraveni. To znamená, že rozumíme obecně tomu, co se nám říká, a při osvojování jednotlivých neznámých slovíček nám pomáhá znalost kontextu a okolních jazykových jevů (některých ostatních slovíček). 

Film jako takový usnadňuje porozumění díky výmluvnosti obrazů (postavy se vyjadřují i neverbálně, vidíme a chápeme, co a proč provádějí). Aplikace Mooveez navíc obsahuje překlad dialogů; ten může být můstkem, který nás přenese přes příliš složitá místa, usnadní nám porozumění celku a tím umožní hladké osvojování jazyka. Každý student může prozkoumat možnosti práce s aplikací a vybrat si tu, která mu vyhovuje nejlépe: pokud film nezná, nebo zápletku a postavy pozapomněl, může se na lekci podívat nejprve s dialogy v českém překladu - znalost zápletky mu spolu s videem poskytne oporu, až se bude na film dívat s původními anglickými dialogy (dělená obrazovka) nebo na plné

obrazovce, zcela bez pomoci dialogů. Bude znát kontext, neboli pozadí (kdo s kým, jak a proč) a začne si automaticky osvojovat fráze, slovíčka a větné struktury, na které je připraven.

Další možností je sledovat film rovnou s anglickými dialogy. Odvážní studenti si lekci pustí nejprve ve full screenu (zjistí tak, do jaké míry filmu rozumí), a pak se k ní vrátí v režimu dělené obrazovky (se zakrytým českým překladem), aby mohli pomocí anglických dialogů zkoumat jednotlivé části scénáře a učit se je.

Aplikace tedy funguje jako sofistikovaný učební nástroj, který nám postupně zpřístupní osobitou krásu angličtiny každého filmového díla a umožní nám učit se přirozeně.

Hypotéza afektivních filtrů:

Jsme-li nervózní nebo napjatí, neučíme se dobře - takzvané afektivní filtry brání osvojování cizího jazyka.

Aplikace Mooveez dělá z jedné z nejoblíbenějších volnočasových aktivit vzrušující a účinný studijní systém. Vysoké životní tempo způsobuje, že je nám volný čas stále vzácnější a rozhdneme-li se jej využívat k studiu, neměla by to být nuda nebo dokonce utrpení. A je známo, že nejrychleji se znalost cizího jazyka rozvíjí, když mu dovolíme proniknout do co nejvíce oblastí svého života a přimícháme-li ho do všeho, co nás baví. Vášnivý čtenář ať čte zjednodušené klasiky a časem originály, milovník sportu může sledovat fotbalové zápasy v angličtině. A také ten, kdo propadl kouzlu filmu (nebo si oblíbil dokumenty či sitcomy), teď díky Mooveez může spojit příjemné s užitečným.

Závěrem: hypotéza radosti:

V jednom ze svých kratších článků Krashen dodává, že činnosti, které student vnímá jako mučení, nejsou pro osvojování cizího jazyka dobré. A naopak, činnosti, které nám působí radost, naší angličtině (němčině, francouzštině nebo jakékoli jiné -ině) prospívají.

My, kdo aplikaci Mooveez delší dobu používáme k zlepšení svého jazyka nebo při výuce, ani na okamžik o správnosti hypotézy nezapochybujeme. Aplikace Mooveez ji beze zbytku splňuje - potěšení z krásného filmu, geniálních dialogů, radost z vtipné hlášky nebo z lahodné dikce Julie Roberts, nadšení nad chraplavým přednesem Tommyho Lee Jonese

jsou tou pravou školou života - a kde je radost, tam je pokrok!

Jazyky 

s filmem

Jak

se naučit..

Anglická gramatika

 

Kreativita

bottom of page