top of page

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů MOOVEEZ company a.s. (dále také jen „Souhlas“) 

 

MOOVEEZ company a.s. postupuje a bude postupovat při zpracování osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a příslušných českých právních norem. 

 

• Osobní údaje budeme zpracovávat pouze pro uvedené účely, tedy podle tohoto souhlasu pro účely a dobu uvedené v Souhlasu, zejména personifikace profilu (jméno a fotografie získané při registraci z veřejných sociálních sítí např.: FaceBook) a pro účely marketingové komunikace s uživatelem (e-mail). 

 

• Osobní údaje nejsou shromažďovány za účelem jejich předání třetím osobám a třetí osobám nebudou předávány. 

 

MOOVEEZ company a.s. tedy uvádí: 

 

Co je osobní údaj 

 

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také jen „Vy“ nebo „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. 

 

Komu je souhlas udělován 

 

MOOVEEZ company a.s., se sídlem U Golfu 144, 109 00 Praha 10, Horní Měcholupy, IČ 06488684, DIČ CZ06488648, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, sp.zn. B22873 (dále jen „MOOVEEZ company“) pro účely užití v souvislosti s aplikací MOOVEEZ, jejímž uživatelem jste nebo se stáváte. MOOVEEZ company je správcem osobních údajů a zásadně také zpracovatelem. MOOVEEZ company považuje osobní údaje za důvěrné a zpracovává je v souladu s právními předpisy, včetně toho, že vede evidenci zpracování a zajišťuje jejich bezpečnost. 

 

Souhlas subjektu údajů jako právní základ pro zpracování 

 

Právním základem zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlasu je výslovný souhlas subjektu údajů učiněný vědomě a výslovně v aplikaci Mooveez. MOOVEEZ company informaci o udělení souhlasu archivuje. S ohledem na zpracování osobních údajů podle tohoto Souhlau se MOOVEEZ company řídí tímto Souhlasem a podpůrně Pravidly osobních údajů v čl. 6 Všeobecných obchodních podmínek a pravidel nakládání s osobními údaji (užívanými v rámci smluvního vztahu s uživatelem aplikace Mooveez (dále také jen „Pravidla osobních údajů“) a dále právními předpisy tak, jak jsou uvedeny v tomto Souhlasu

 

Pro osobní údaje užívané MOOVEEZ company na jiném právním základě, než je souhlas, platí Pravidla osobních údajů a příslušné právní přepisy. 

 

Osobní údaje přitom budete buď sami zadávat, nebo budou automaticky generovány technickými prostředky. 

 

Tento Souhlas obsahuje ustanovení o tom: 

 

- jakými právními předpisy se Souhlas řídí

- které osobní údaje jsou MOOVEEZ company zpracovávány na základě Vašeho souhlasu,

- k čemu jsou tyto osobní údaje užívány,

- jak jsou zpracovávány,

- kdo s nimi nakládá (uvedeno výše).

- a jak a kdy můžete osobní údaje měnit, k nim přistupovat, požadovat jejich přenesení, jejich výmaz (tj.“zapomenutí“), a to ze strany MOOVEEZ company a kteréhokoli subjektu, kterému y je MOOVEEZ company předala. 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů je souhlas výslovný. 

 

Aplikované právní předpisy 

 

Ke zpracování osobních údajů MOOVEEZ company postupuje a bude postupovat dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice ES 95/46/ES (dále také jen „Nařízení“) a zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění (resp. právního předpisu, který jej s ohledem na přímou aplikaci Nařízení v českém právu od 25.5.2018 nahradí, dále také jen „Zákon“), resp. dalších závazných právních předpisů. Právní předpisy mají přednost před Pravidly osobních údajů v případě rozporu. 

 

Účel zpracování osobních údajů 

 

Osobní údaje umožňují zejména marketingové aktivity MOOVEEZ company (zasíláním sdělení na Vaši emailovou adresu, resp. zpracování Vašich zaznamenaných aktivit v aplikaci pro optimální rozvoj nabízených Služeb) a personalizaci Vašeho profilu a aplikaci MOOVEEZ stažením jména a fotografie z veřejného profilu na síti facebook. Jiné účely zpracování osobních údajů podle tohoto souhlasu nejsou. Souhlas není požadován pro jiné užití, zejména pro marketingové nástroje třetích stran. 

 

Údaje získané od Vás mohou být užity pro automatizované rozhodování a profilování, kdy Souhlas s takovým automatizovaným rozhodováním a profilováním udělujete odsouhlasením tohoto Souhlasu, ale můžete jej vždy kdykoli odvolat. 

 

Automatizované rozhodování a profilování bude mít za výsledek prioritu nabídek titulů nabízených v Aplikaci MOOVEEZ Vaší osobě a doporučování nových titulů, resp. zařazení případných nových titulů do nabídky. 

 

 

Osobní údaje nikdy nebudeme na základě tohoto Souhlasu zpracovávat pro jiné účely, než účely výslovně uvedené v tomto Souhlasu. 

 

Práva s ohledem na neprověřování totožnosti 

 

S ohledem na to, že osobní údaje zpracovávané MOOVEEZ company podle tohoto Souhlasu nevyžadují prověření Vaší totožnosti, není MOOVEEZ company oprávněna vyžadovat další informace pro ověření Vaší identifikace. Nestanoví-li povinně jinak Zákon nebo Nařízení, s ohledem na to nejsou pro osobní údaje použitelná některá ustanovení o Vašich právech z Nařízení, jako je právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu a výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování, oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování a právo na přenositelnost osobních údajů. MOOVEEZ company Vám bude přesto do míry, do jaké to bude možné, taková práva poskytovat. 

 

Přehled základních práv, která Vám poskytuje MOOVEEZ company s ohledem na osobní údaje 

 

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte následující práva: 

 

a. právo kdykoli odvolat souhlas udělený podle tohoto dokumentu odvolat;

b. právo vámi zadané nebo nesprávné osobní údaje změnit, tj. opravit či doplnit;

c. právo požadovat omezení zpracování osobních údajů;

d. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování;

e. právo požadovat přenesení osobních údajů;

f. právo na přístup k osobním údajům;

g. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů;

h. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“);

i. další práva stanovená v právních předpisech povinně správcům a zpracovatelům. 

 

Pro předejití pochyb se uvádí, že tato výše uvedená práva máte u osobních údajů, kde by byla zjišťována Vaše identita, resp. u jiných osobních údajů, pokud tak stanoví-li Nařízení nebo Zákona pro takové ostatní osobní údaje a jinak dle rozhodnutí MOOVEEZ company tak, jak to bude technicky možné. 

 

Odvolání souhlasu se Souhlasem a odstranění účtu aplikace MOOVEEZ: 

 

Vždy máte možnost přímo v aplikaci (v sekci nastavení) odvolat Váš souhlas s tímto Souhlasem. V takovém případě budou omezeny ty prvky spojené s aplikací Mooveez, které jsou podmíněny takovým souhlasem a popsány jako účel zpracování osobních údajů dle tohoto Souhlasu. Zejména Vám nebudou zasílány marketingové emaily, nebude spojena Vaše fotografie a jméno s profilem v aplikaci Mooveez. 

 

Pokud se deregistrujete z aplikace MOOVEEZ, má tento krok s ohledem na osobní údaje stejný účinek, jako odvolání souhlasu podle předchozího odstavce, aniž byste museli činit další kroky s ohledem na osobní údaje a na ukončení dalšího zpracování osobních údajů. 

 

MOOVEEZ company upozorňuje, že odvoláním souhlasu nebo odstranění účtu nedojde k výmazu osobních údajů za období před doručením souhlasu MOOVEEZ company. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze Souhlasu tak, jak byl dán a využit před odvoláním Vašeho souhlasu s ním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které MOOVEEZ company zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas, jako je zpracování nutné pro splnění smlouvy nebo právní povinnosti MOOVEEZ company či z jiných důvodů tak, jak jsou stanoveny v příslušných platných právních předpisech. 

 

Změna, oprava a doplnění osobních údajů 

 

Vaše osobní údaje jsou měnitelné kdykoli, a to přímo v aplikaci (v sekci nastavení). 

 

Právo na omezení zpracování osobních údajů 

 

MOOVEEZ company respektuje s ohledem na osobní údaje Vaše oprávnění podat žádost o omezení zpracování osobních údajů a svou povinnost takové žádosti v právem stanovených případech vyhovět. 

 

Takovou žádost prosím zasílejte na gdpr@mooveez.com

 

Vznesení námitek a stížností 

 

Máte právo vznést námitku nebo stížnost proti zpracování v případech, kdy to určuje Nařízení, Zákon nebo jiný právní předpis a MOOVEEZ company je povinna na ni reagovat a v případě jakéhokoli zjištění porušení povinností okamžitě zjedná nápravu stavu. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů v Praze. 

 

Právo na přenesení osobních údajů 

 

V případech, kdy tak určuje s ohledem na dané osobní údaje Nařízení nebo Zákon, máte právo na přenesení osobních údajů, tj. poskytnutí Vašich osobních údajů a možnost jejich předání subjektu, kterému jej budete chtít předat. 

 

Přenositelnost osobních údajů je zajištěna přístupem do rozhraní, z nejž budete schopni příslušné osobní údaje stáhnout, a to ve standardním, strojově čitelném formátu. 

 

Přenositelnost osobních údajů nepodléhá úhradě pro MOOVEEZ company. Při podání žádosti o přenesení osobních údajů je třeba se zalogovat do aplikace Mooveez za užití Vašich přístupových údajů. 

 

Právo na přístup k osobním údajům 

 

V aplikaci Mooveez máte přístup k informaci o tom, které osobní údaje jsou ze strany MOOVEEZ company zpracovány. 

 

Ochrana osobních údajů před zneužitím 

 

MOOVEEZ company zajišťuje technickými prostředky Údaje proti zneužití ze strany třetích osob. MOOVEEZ company technické řešení zabezpečení kontroluje, optimalizuje, a v případě podezření z porušení zabezpečení, nebo v případě prokázání porušení zabezpečení, informuje příslušné orgány a / nebo i vás dle svých právních povinností. Prosíme vás, abyste si vámi zadané osobní údaje, jako je jméno nebo heslo pečlivě chránili, stejně jako užívaly vhodnou a zabezpečenou e-mailovou schránku. 

 

Údaje jsou mj. chráněny firewallem, užitím šifrovaného hesla pro účely autentizace (které je známo pouze Vám a v případě jeho zapomenutí máte možnost využít zaslání náhradního hesla na vámi zadaný e-mail. Osobní údaje jsou ukládány na serverech amazon, serverech provozovaných skupinou Google Inc., a dále na serveru Banys. 

 

Podezření ze zneužití osobních údajů 

 

Pokud máte podezření, že došlo nebo by mohlo dojít ke zneužití Vašich osobních údajů, prosíme kontaktujte MOOVEEZ company na e-mailové adrese gdpr@mooveez.com nebo na kontaktním formuláři v aplikaci Mooveez. 

 

Pokud MOOVEEZ company bude mít podezření, že došlo k narušení zabezpečení osobních údajů, bude Vás a dozorový orgán o tom v případech stanovených Nařízením a / nebo Zákonem informovat. 

 

Zapomenutí 

 

V aplikaci (v sekci nastavení) máte možnost požádat o výmaz a zapomenutí osobních údajů (odstranění účtu), kdy dojde bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti MOOVEEZ company k výmazu osobních údajů v rozsahu stanoveném Nařízením a / nebo Zákonem. 

 

Doba uchovávání osobních údajů 

 

MOOVEEZ company osobní údaje uchovává shromážděné a zpracovávané po dobu trvání smluvního vztahu s vámi, nebo do odvolání souhlasu s tímto Souhlasem (vyjma případů, kdy právní přepis s ohledem na archivaci vyžaduje delší dobu archivace). 

 

Sdělování osobních údajů třetím stranám 

 

Osobní údaje nejsou shromažďovány za účelem jejich předání pro zasílání informativních nebo jiných sdělení třetích osob. 

 

Kdo bude mít přístup k osobním údajům 

 

Aplikace Mooveez odesílá osobní data, jako je např. primární účet uživatelů, na aplikační server MOOVEEZ company a.s., který je na adrese https://api.archiescool.com.

K osobním údajům bude mít přístup MOOVEEZ company, a to osoby, které jsou potřebné k nakládání s osobními údaji, zejména technici. 

 

Dále mohou mít k osobním údajům přístup jako zpracovatelé externí technici, kdy tito zajišťují provoz určité technické služby, opravu serverů a zabezpečení uložení osobních údajů a dalších informací, stejně jako případné veřejnoprávní orgány na základě právního nároku na přístup k takovým osobním údajům, právní zástupce v případě sporu a určení, resp. obhajoby našich nároků. 

 

Kontaktní údaje 

 

V případě potřeby včetně nejasností ohledně osobních údajů a Souhlasu kontaktujte prosím MOOVEEZ company prostřednictvím aplikace (v sekci nastavení, položka Kontaktujte nás). 

 

V Praze dne 25.5.2018 

 

MOOVEEZ company a.s. 

V Praze dne 25.5.2018 

 

MOOVEEZ company a.s. 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

vop
bottom of page